Viktig samhällsinformation !

  

Publicerat i Alliansen | Märkt | Lämna en kommentar

Frihetsdagen 4 juli

För 239 år sedan i år, den 4 juli 1776, antog representanter för 13 engelska kolonier i Nordamerika en förklaring om varför självständighet från engelsk överhöghet var nödvändig, och skapade därmed i praktiken dagens USA. 

De åberopade alla människors nedärvda, naturliga rättigheter, och en viktig grund var rätten att köpa och sälja över gränserna, vilket hotats av moderlandets monopolanspråk och höga skatter. Själva startpunkten på självständighetskampen låg två och ett halvt år bakåt i tiden. Det var den så kallade tebjudningen i Boston där en liten grupp kastade lådor med te från tre brittiska handelsfartyg i vattnet. Allt i protest mot den hårda skatten på te.

Jag besökte i förra veckan hamnen i Boston och såg den berömda platsen. Det är då naturligt att låta tanken gå bakåt i tiden och se de framsteg som gjorts, men ändå se att arbetet ännu inte är fullbordat.

Under de drygt tvåhundra åren har idén om individens okränkbara rättigheter segrat på så vis att få talar emot dem, även om rättigheterna i sig allt som oftast kränks. Fortfarande finns rörelser som IS som förnekar mänskliga rättigheter men de flesta av världens skurkar vet faktiskt att de gör fel.

Intimt förknippat med de mänskliga rättigheterna är den fria ekonomin och frihandlen, som tjänat oss så väl och ökat vår välfärd och vårt välstånd.

 Just pågår de så kallade TTIP-förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan USA och EU/ESS – två av världens starkaste ekonomier skulle öppnas för ömsesidig handel och slippa hinder i form av onödiga regler och höga tullar och skatter.

Men behöver bara ha köpt en bok från USA för att ha sett hur moms, tull och avgifter lätt fördubblar priset för att inse hur vi alla skulle gynnas av frihandeln.

 Frihandels och investeringsavtalet TTIP beräknas ge mycket stora vinster, både ekonomiskt och i antal nyskapade jobb. Inte minst ett land som Sverige, med vårt stora exportberoende, gynnas av bättre villkor för handeln. 50 procent av det vi lever på kommer av exportintäkter.

Hälften av all sjukvård, hälften av alla lärarlöner, hälften av våra semesterresor betalas av att det finns möjlighet för svenska företag att verka på den internationella marknaden med rimliga villkor – och säkerhet för att inte investeringar beslagtas genom politiska beslut.

Handeln med USA är redan utvecklad, båda områdena har höga säkerhets- och miljökrav, om än inte exakt lika höga. Men internationell handel har alltför mycket varit något för storföretag. Med avtal TTIP kommer svenska små och medelstora företag att kunna ge sig ut i världen utan att ta för stora risker.

Den svenska historien av bred enighet om frihandelns fördelar har sina historiska skäl. Det är bara att hoppas att den enigheten består och att Sverige bidrar till att lotsa avtalet genom EU:s beslutskvarnar.

Under mitt besök i USA fick president Obama stöd av en blocköverskridande majoritet i senaten för en enklare behandling av TTIP – så kallad snabbfil. Låt oss också ge en sådan snabbfil.

Publicerat i EU, Europa, frihandel, frihet, handel | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 25 – 15 till 21 juni

15 juni – Möte med Stambanan.com (Kristianstad)

16 juni – Samråd mellan kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden, regionfullmäktige (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Bryt rivaliteten mellan kommuner och regioner

(Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 15 juni 2015)

Människors arbetspendling över kommungränser visar på ett tydligt behov av regional samordning av infrastruktur- och bostadsförsörjningsplaneringen. Den insikten finns sedan länge hos oss som arbetar med dessa frågor i kommuner och regioner. Nu presenterar Bostadsplaneringskommittén sin slutrapport med skarpa förslag som pekar i samma riktning. Regeringen har all anledning att agera på kommitténs förslag här och nu.

Bostadsplaneringkommittén tillsattes hösten 2013, med uppdraget att föreslå förändringar i de regelverk som styr den planering som ska tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.

Det är ett både viktigt och brådskande uppdrag. Dagens kommunala planering för bostadsförsörjning får inte leva sitt eget liv, frikopplat från övriga kommunala strategier, utan regional samordning och dessutom med begränsad samordning med bostadsmarknadens aktörer. Behovet av en regional dimension i den fysiska planeringen ökar i takt med att kommungränserna har allt mindre betydelse för människors rörelsemönster. Arbetspendlingen över kommungränserna i Skåne har ökat med 60 procent de senaste 20 åren. I Stockholms län arbetar varannan sysselsatt i en annan kommun än hemkommunen.

Den som bor i Malmö eller Stockholm kan lätt få intrycket att det råder bostadsbrist i hela landet, men det är inte hela sanningen. Det finns platser där lägenheter står outhyrda i en sådan omfattning att bostadshus får rivas. De geografiska avstånden mellan brist- och överskottsområden behöver inte vara särskilt långa; om sådana områden kan länkas samman med vägar, järnvägar och kollektivtrafik kan det vara en oöverträffat effektiv lösning, såväl socialt som samhällsekonomiskt.

När Region Skåne initierade Strukturbild för Skåne år 2005 skedde det utifrån behovet av en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå med målet att stärka attraktivitet och konkurrenskraft. Det har varit helt avgörande under åren att skapa en gemensam bild av hur regionen faktiskt ser ut, vilka rörelser i befolkning och arbetsmarknad som sker samt öka allas kunskap i de frågorna. Konkret går arbetet ut på att skapa hållbara fysiska strukturer genom en gemensam syn på bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur.

Inom Strukturbild för Skåne har vi – Region Skåne och Skånes 33 kommuner – testat och utmanat oss själva kring den fysiska planeringens regionala dimension. Detta har resulterat i att vi sedan drygt ett år tillbaka har gemensamma strategier för att skapa hållbara fysiska strukturer i Skåne. Resultatet kallar vi Strategier för Det flerkärniga Skåne. De gemensamma strategierna kopplar samman den kommunala översiktsplaneringen med det regionala utvecklingsarbetet. Utgångspunkten är ett gediget kunskapsmaterial i form av ett tjugotal rapporter, 500 kartor och det samarbete som utvecklats med kommunerna. Vi värnar det kommunala planmonopolet men alla inser att det kan inte leva isolerat utan en tydlig regional dimension.

Sverige är unikt som inte har en samlad regional planering för infrastruktur, trafikförsörjning och regional utveckling. Utan att på något vis säga att Skåne är helt i mål, så vågar vi påstå att vi har kommit en god bit på väg och identifierat många av de verktyg som behövs. Strukturbild för Skåne har nominerats till Sveriges arkitekters planpris. OECD har lyft fram modellen som ett föredöme för att bryta rivalitet mellan kommuner, uppmuntra samverkan och frigöra regionala synergier.

I Skåne har vårt nu tioåriga arbete visat att det går, om man vill. Behovet av en moderniserad syn på den regionala nivåns betydelse och roll måste ske. Bostadsplaneringkommitténs förslag är viktiga steg i rätt riktning och vi uppmanar regeringen att agera på dessa förslag och inte gömma den i byrålådan som tidigare regionala utredningar! Sverige har inte längre råd att utmärka sig som dåliga på att koordinera bostadsförsörjning med infrastruktur och annan samhällsplanering.

I Skåne har vi gått vår egen väg. Vi vill, med vår erfarenhet, uppmuntra andra regioner att intensifiera arbetet med att skapa en effektivare och mer samordnad samhällsplanering. Hela Sverige och vår globala konkurrenskraft vinner på att bostadsförsörjning, infrastruktur, trafikförsörjning och regional utveckling hanteras som delar av en oskiljaktig helhet.

I dag måndag presenterar Bostadsplaneringskommittén sin slutrapport. I den står det tydligt att dagens samhällsutmaningar kräver en utvecklad samverkan mellan regional och kommunal nivå. Låt den regionala nivån få spela en väsentlig roll för att skapa ett konkurrenskraftigt Sverige. I Skåne har vi testat detta arbetssätt i över tio års tid. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter!
Mätta Ivarsson, ordförande (MP) Regionala utvecklingsnämnden 2015- Region Skåne

Pontus Lindberg, ordförande (M) Regionala tillväxtnämnden 2011-2014 Region Skåne

Pia Kinhult, ordförande (M) Regionala tillväxtnämnden 2007-2010 Region Skåne

Christine Axelsson, ordförande (S) Regionala utvecklingsnämnden 2003-2006 Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, Strukturbild för Skåne | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 24 – 8 till 14 juni

  • 8 juni – Möte om Pågatåg Nordost (Hässleholm), kommundialog om Strukturbild för Skåne (Kristianstad)
  • 9 juni – Alliansmöte, regionstyrelsens arbetsutskott, avstämning Sverigeförhandlingen (Sverigeförhandlingen)
  • 10 juni – Styrkommittémöte Interreg ÖKS (Köpenhamn)
  • 12 juni – Möte med tillväxtregionerna (Stockholm)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 23 – 1 till 7 juni

1 juni – Möte om Sverigeförhandlingen, styrgruppsmöte Hässleholm/Kristianstad inom ”Den attraktiva regionen”, intervju, samtal om Strukturbild för Skåne i 2 omgångar (Malmö)

2 juni – Medarbetarsamtal, gruppstyrelse och gruppmöte med RF-gruppen (Malmö)

3 juni – Skåne Innovation Week (Malmö)

4 juni – Skandinaviska Arenan (Köpenhamn)

5 juni – Politisk styrgrupp SPIS (Lund), styrgruppsmöte Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Goda möjligheter för ett attraktivare Skåne!

Debattartikel publicerad i Kristianstadsbladet den 28 maj 2015

Attraktionskraft Skåne arrangeras för andra gången i Kristianstad. Det är vårens stora mötesplats för att diskutera Skånes utmaningar och möjligheter. OECD beskrev utförligt i sin rapport om Skåne 2012 hur väl rustade vi är i Skåne inför framtiden. Problemet är möjligen att det är upp till oss själva i Skåne och Sverige om vi kan förverkliga våra möjligheter.
Vi behöver definitivt ett större engagemang och mer verkstad från den statliga nivån. Nödvändiga investeringar i infrastruktur måste ske, gränshinder mellan Sverige och Danmark måste tas bort, ännu fler skåningar måste komma i sysselsättning. Hela Skåne måste knytas samman till en arbetsmarknadsregion, gärna lite otydlig i kanterna så att både delar av Danmark och våra grannlän ingår.
I Skåne behöver vi bli bättre på att se hela Skånes möjligheter. Förra mandatperioden testade vi att beskriva Skåne som en flerkärnig miljonstad. En ovanlig stad, väl i takt med den nya urbanisering, en urbanisering som inte ställer stad och land emot varandra utan tvärtom förenar det bästa av två världar. En stad med flera täta kärnor med storstadspuls och samtidigt en närhet till ett både grönt och levande landskap. Faktum är att det som susar förbi utanför Pågatåget är högvärdig industriproduktion baserad på mycket teknik och rejält med forskning. Men till vardags kallar vi det för jordbruk.
För oss gamla skåningar är det fascinerande och glädjande att höra hur folk beskriver att det flyttat ner till Skåne. Mer än en halvstockholmare har jag hört beskriva att det här nere i Skåne finns en öppenhet mot kontinenten och övriga Europa som är inspirerande och ger dem möjligheter att både skapa nya företag och leva på ett sätt som inte funkar någon annanstans i Sverige.
En stor utmaning för Skåne är den låga sysselsättningsnivån och – konstigt nog – lite för lite kunskap. Vi stoltserar gärna med Skandinaviens största universitet och hela Öresundsregionen bjuder på dansk och skånsk sida på en stor koncentration av forskning och utveckling både inom universitet och företag. Problemet är att det samlade skånska näringslivet inte har lyckats fylla på kunskap i tillräcklig takt.
Det här är vår allvarligaste utmaning. I framtiden är det en faktor som kommer väga tyngre än alla andra, och det är just förmågan att hantera och skapa kunskap. Därför är det ett sundhetstecken att kvalitén på den svenska skolan är högt på dagordningen. Vi måste helt enkelt bli ännu bättre och vi måste följa med i utvecklingen. En gång i tiden och inte för så länge sedan kunde man skaffa sig en universitetsutbildning och klara sig på den genom livet. Idag räcker inte det, nu måste vi dessutom kunna uppdatera våra kunskaper för att kunna möta nya utmaningar.
Skåne har goda möjligheter och det finns en framtidstro, väl uttryckt i den regionala utvecklingsstrategin – det öppna Skåne.
Nu är det upp till oss själva att kavla upp ärmarna.

Publicerat i arbetslöshet, Öresundsregionen, Debattartikel, kompetens, Regionala Utvecklingsstrategin, Sverige är ett bra land!, sysselsättningsgrad, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 22 – 25 maj till 31 maj

25 maj – Möte med Regionala Utvecklingsnämnden (Fulltofta Naturcentrum)

26 maj – Årsmöte med HyEr (Aberdeen)

27 maj – Möte om nationella strategin för tillväxt och regional utveckling (Rosenbad, Stockholm)

28 maj – Attraktionskraft Skåne (Kristianstad)

29 maj – Möte om regional livsmedelsstrategi (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Inledningsanförande Skånes Matfestival i Brösarp

22 maj 2016 – Skånes matfestival

Pontusmatfestival

 

”Det talade ordet gäller!”

Mat och Skåne är egentligen synonyma.

”Go mad å möed mad å mad i rättan ti – å så madaro” är inte för inte ett gammalt skånskt talesätt. Och det gäller inte bara att äta den goda maten, utan minst lika mycket att odla, föda upp och förädla och tillreda den är en skånsk specialitet. I inget annat landskap har jordbruket en motsvarande ställning – Näringen som den helt enkel brukat kallas. Men även de skånska gästgiverierna vad världsberömda i hela Norden.

I dag finns denna tradition kvar. Men har kompletterats med betoning av andra delar. Maten ska vara nyttig, ja hälsobefrämjande, den ska ge prov på variation och nytänkande – man kanske till och med kan använda ett ekonomiskt-tekniskt modeord som innovationsrik. Mervärdesmat, nyttomat och functional food har blivit lika vanliga begrepp som äggakaga. Det passar väl in i Region Skånes målsättning att Skåne ska bli Europas mest innovativa region 2020.

Nya produktformer förädlar råvarornas värde och nya sätt att servera och sälja maten ökar omsättning och sysselsättning, vilket något kan uppväga den fantastiska produktivitetsökningen inom jordbruket där några få kan sköta stora gårdar som för i tiden krävde tiotals eller till och med hundratals anställda.

Region Skåne har nu börjat ta initiativ för att stärka och stimulera en biobaserad ekonomi i Skåne. Tillsammans med samarbetspartners inom industri, akademi och offentlig sektor har en plattform etablerats för utveckling av användning av biobaserade råvaror inom en de olika delarna av Skånes näringsliv. Potentialen för innovation och näringslivsutveckling inom detta område är stor och kan samtidigt leda till omställning till en miljövänlig produktion, grön tillväxt.

Vilket alltså ingalunda betyder att de ursprungliga biobaserade branscherna, bland annat de goda och nyttiga maten, ska spela mindre roll.

Kvalitativa råvaror och skånsk gastronomi innebär att den skånska maten inte längre bara går som export ut i världen. Den bildar en grundsten för besöksnäringen och något av det mest lockande med Skåne. Kokkonsten har utvecklats till just en skön konst.

Vilket inte betyder att inte export i traditionell mening också är betydelsefull. Inte minst gäller det den spannmål som i flytande form exporteras från Skåne. Framgångssagan med varumärket Absolut är fortfarande en förebild.

Region Skåne har som en av sina uppgifter att stå för en näringspolitik som lägger grunden för framgångsrik produktion av varor och tjänster i Skåne. Såväl den ursprungliga ”Näringen” som besöksnäring och turism är en väsentlig del av skånsk företagsamhet. Politiken kan kanske inte skapa framgångsrika verksamheter, men vi kan bidra till att ge förutsättningar.

Ett tecken på framgångsrika branscher är att det finns bra .mässor, marknader och festivaler där branschens företagare kan möta både affärskontakter och konsumenter – Skånes Matfestival förefaller ge ett bra mått på en levande bransch, och jag hoppas att den både blir en arena för den fortsatta framgångsrika kommersen och för kunskaper i vad som kanske behövs för att ytterligare gynna Skåne som matlandskap.

Publicerat i handel, Innovation, Jobb, jordbruk, kompetens, mångfald, miljö, Region Skåne, Regionala Utvecklingsstrategin, Tillväxt | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 21 – 18 till 24 maj

18 maj – Bolagsdag (Kristianstad)

19 maj – Invigning Wirld Maritime University (Malmö), förbundsstyrelsemöte

21 maj – Besök från Västerbotten (Malmö)

22 maj – Medarbetarsamtal, Skånsk Matfestival (Brösarp)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar