Vi erkänner vårt fel – men sälj verken nu!

Publicerad i KvP den 8 september

Mitt i vårdkrisen och med en ekonomi i fritt fall prioriterar det rödgröna styret i Region Skåne fortsatt innehav av egna vindkraftverk. De vill inte ens undersöka om det är möjligt att hitta en köpare till dem, trots att de sex verken i Hultsfred går med förlust fram till 2020. I ett svar på det initiativ om att undersöka möjligheten att sälja dem, som Moderaterna lade i april, argumenterar S och MP nu för att värdet av verken nästan har fördubblats sedan januari i år. Investeringen på 252 miljoner kronor värderas till 410 miljoner kronor, åtminstone om man väger in de kommande tjugo årens förväntade vinster. Därmed går det inte att hitta en köpare, sluter de sig till.

Visst, vi vet att S och MP inte gillar marknadsekonomi, men vi trodde nog att de ändå förstod hur den fungerar. Om värdet av verken nästan är fördubblat finns det rimligen en köpare som kan tänka sig att betala det priset – och fortsätta den spekulativa verksamhet i välfärden som Region Skånes S-ledda styre håller på med. Om regionen inte hittar en köpare som vill lägga så mycket som S och MP sätter priset till, är verken helt enkelt inte värda så mycket.

Vi medger att vår kompromiss med Miljöpartiet under förra mandatperioden, då vi styrde tillsammans, om att köpa vindkraftverk var fel. Det var resultatet av en dålig förhandling. Region Skåne ska ägna sig åt sina kärnuppdrag – vård, kollektivtrafik och regional utveckling – inte åt att leka riskkapitalister med skattepengar.

När ärendet i dag (8/9) kommer upp i regionstyrelsen har S och MP chansen att överge i alla fall en av sina fundamentalistiska drömmar om att driva allt i egen regi och åtminstone ta reda på fakta: Finns det, eller finns det inte, någon köpare som kan tänka sig att ta över de sex vindkraftverk som regionen har? Henrik Fritzon vill inte ens veta.

Carl Johan Sonesson (M)

Oppositionsledare och regionråd Region Skåne

Pontus Lindberg (M)

Regionråd i opposition Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, Ekonomi, energi, miljö | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 36 – 5 till 11 september

5 sept – Presidiemöte RUN, Gruppstyrelse och gruppmöte (Malmö)

6 sept – Korridorsmöte (Kristianstad), RSAU och gruppledaröverlägning (Malmö), Workshop Landsbygd (Malmö)

7 sept – Alliansmöte RUN (Malmö)

8 sept – Regionstyrelse, gemensam presidieberedning  (Kristianstad)

9 sept – Möte med stambanan.com (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

E6 är livsfarlig!

E6 är ett hot mot människors liv och Skånes utveckling, skriver moderaterna Pontus Lindberg och Hans Wallmark.
E6 längs hela Skånes västkust, från Trelleborg via Malmö, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och upp till Båstad är överbelastad. Lastbilar tar stor plats. Olyckor inträffar i stort sett dagligen.

Trängseln på E6 dödar och skadar människor, men hämmar också Skånes utveckling. Många tvekar att använda bil i västra Skåne under rusningstimmarna, vilka blir allt längre. Resor och transporter trängs okontrollerat till andra vägar. En del pendling till tåg, vilket är bra – men också spåren är i dag överbelastade. Lastbilar söker snedvägar som inte är tänkta för sådan belastning.

 

Det behövs en kombination av snabba och långsiktiga insatser.

Kapaciteten måste upp. Tre filer på E6 är en relativt billig investering. Tre filer finns redan på en sträcka vid Glumslöv och kan med fördel utsträckas. Men bara att skapa fler och bättre avfarter får positiva effekter och leder till färre stockningar.

Samtidigt kan vi få bättre trafikstyrning. Det kan vara så enkelt som utökade omkörningsförbud för lastbilar, men också mer avancerade informationsskyltar som ger anvisning om snabbaste väg. Flexibel hastighet eller till och med körfältsutnyttjande är en annan.

 

Alternativ till bilpendling stärks. Kanske nya tåg med fler platser. Kanske motorvägsbussar på sträckor av E6, med andra hållplatser än tågen, som det finns mellan Malmö och Lund. Attraktiva pendlarparkeringar med smidig skytteltrafik.

Transporterna med lastbil går ofta till delar av Skåne där E6 inte är det bästa valet. Om vägarna 13 och 108 rustades upp kunde de ta en del av vägtransporterna, inte minst till hamnarna i Trelleborg och Ystad.

Utvecklingen har stadigt gått mot fler och längre resor och mer transporter. Bilen och lastbilen kommer under lång tid inte bara att vara stommen i transportsystemet utan trafiken kommer dessutom att öka. Trängsel och utsläpp är negativa delar av detta, men trängseln kan som synes hanteras, och utvecklingen mot utsläppssnåla fordon går med motorvägsfart.

De fler och längre resorna på väg är tillsammans med de resor och transporter som går på järnväg i grunden bra: Mobiliteten ger oss större möjlighet att ta nya arbeten, att söka oss till kultur och rekreation, eller till vänner.

Men då måste den politiska uppgiften att se till att resorna kan ske säkert och smidigt fullgöras. Ideologiska låsningar mot privatbilism för oss inte framåt.

 

Pontus Lindberg, regionråd (M) och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne

Hans Wallmark, riksdagsledamot (M), Ängelholm

 

Publicerat i Debattartikel, Fler filer, infrastruktur, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hamnat på sjukhus -fantastiskt mottagande

Hamnade plötsligt på akuten i Trelleberg med våldsam näsblod (åtminstone enligt mig, som aldrig haft näsblod som liten). Visade sig att jag har väldigt högt blodtryck, varför vet man inte. Så det blir några dagar på CSK i Kristianstad för olika prover. Mår redan mycket bättre, men vi får se vad doktorn säger. Fantastiskt mottagande både i Trelleborg och på CSK. 

Osnygga men mjuka kläder och häftiga strumpor, moderna ”Sockiplast” om de kallades på lågstadiet för länge sedan.

Publicerat i sjukvård | Märkt | Lämna en kommentar

Skåne ska bli Sveriges ledande cykelregion

Publicerad i Skånska Dagbladet den 24 augusti

Varje dag görs 435 000 cykelresor i Skåne. Det är lika många som alla resor med tåg och buss tillsammans och motsvarar 16 procent av samtliga resor i regionen. Den skånska cykelkulturen är stark. Genom en ny regional cykelstrategi ökar vi farten för att stärka den ytterligare och göra Skåne till Sveriges ledande cykelregion.
Skåningarnas cykelvanor ger mindre trängsel i städerna, förbättrad folkhälsa, klimatnyttor och stärkt näringsliv. Det är betydande samhällsvinster för regionen.

Men trots regionens starka ställning och de uppenbara vinsterna finns det brister gällande bland annat skyltning, trafiksäkerhet, framkomlighet och synkronisering med kollektivtrafiken.
Region Skåne är redo att ta på sig ledartröjan för en mer sammanhållen och ambitiös cykelpolitik i regionen. Tillsammans med de skånska kommunerna, besöksnäringen, cyklisternas företrädare, myndigheter och akademin vill vi tillvarata de goda förutsättningarna, möta utmaningarna och utveckla Skåne till att bli Sveriges ledande cykelregion.
Vi har tagit fram en regional cykelstrategi som ska skickas ut på remiss och som strävar efter att öka antalet cykelresor till 690 000 år 2030, det motsvarar tre procents ökning gentemot andra färdmedel. För att kunna uppnå det högt satta målet och erbjuda skåningarna en ännu mer positiv cykelupplevelse föreslår vi åtgärder inom sex områden.

1. Stärk den skånska cykelkulturen. Den positiva grundinställningen till cykel ska tillvaratas genom insatser för att påverka de grupper som är intresserade av att börja cykla, öka förståelsen för cyklingens attraktivitet, utveckla metoder för omprövning av invanda resmönster och spridning av framgångar i de skånska kommunerna.

2. Lyft cykeln i samhällsplaneringen. Det handlar om ett gemensamt åtagande att utifrån kommunernas olika förutsättningar prioritera cyklingen i infrastrukturplaneringen. Region Skåne kommer att erbjuda kommunerna stöd i form av nätverk, kompetens och goda exempel. Det är också av vikt att de offentliga aktörerna avsätter en större andel ekonomiska medel till cykling i infrastrukturplaneringarna.

3. Investera i regionalt viktiga cykelstråk och -leder. Det ska fastställas ett regionalt huvudnät som namngivet objekt i den regionala infrastrukturplanen. Vi vill även tillsammans med kommuner, föreningar och näringsliv utveckla ett skånskt flaggskeppsprojekt som tillhör världsklassen och som flyttar gränserna för vad som är görbart inom cykelinfrastruktur. En annan konkret fråga som vi jobbar med är utvecklandet av en sammanhängande cykelled längs hela den skånska kusten.

4. Förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik. För att öka synkroniseringen mellan de olika färdmedlen behövs en rad insatser, bland annat att fastställa en miniminivå för cykelinfrastrukturen vid de viktigaste buss- och tågstationerna, stärka stöldskyddet, verka för fler cykelplatser på buss och tåg, implementera lånecykelsystem samt integrera lånecykelsystemen i andra resetjänster.

5. Förbättra säkerheten för cyklister. Det behövs en nollvision för svårt skadade och dödade i cykeltrafiken. För att uppnå denna föreslås exempelvis att alla skånska kommuner ska ha en plan för drift och underhåll i syfte att öka trafiksäkerheten för cykel, ökad samordning vid snöröjning, ökad acceptans för användning av cykelhjälm och spridning av goda exempel.

6. Stärk näringslivet med cykelsatsningar. De skånska förutsättningarna för cykelturism är goda och de ska tillvaratas för att lyfta Skåne som en internationellt etablerad cykelturismdestination.
För att lyckas med detta föreslår vi bland annat att för varje led peka ut en huvudman som ansvarar för att säkerställa att cyklisterna uppfattar den som säker, bekväm och att den erbjuder en god upplevelse.

Inom samtliga områden behövs en stark samverkan mellan skånska aktörer i den offentliga sektorn, näringslivet och föreningslivet samt Trafikverket. Region Skåne föreslås samla cykelaktörerna i en cykelutvecklingsplattform för att strukturerat arbeta utifrån den regionala cykelstrategin och följa upp arbetet i ett årligt cykelbokslut.
Vi ser fram emot den fortsatta dialogen och hyser stora förhoppningar inför det fortsatta arbetet. Tillsammans kan vi göra den skånska cykelkulturen ännu starkare.

Thomas Hansson (MP) ordförande

Ilmar Reepalu (S)

1:e vice ordförande

Pontus Lindberg (M)

2:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Publicerat i cykel, Debattartikel, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 34 – 22 till 28 aug

22 aug – Alliansinternat (Ängelholm), kommunmöte infrastruktur (Helsingborg)

23 aug – Korridorsmöte, RSAU (Kristianstad), förbundsstyrelse (Malmö)

24 aug – Budgetdialog (Malmö)

25 aug – Styrelsemöte C4pf (Kristianstad)

26 aug – Regionala utvecklingsnämnden (Trelleborg)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 33 – 15 till 21 aug

15 aug – Presidieberedning, delta i region Skånes tält på Malmöfestivalen (Malmö)

16 aug – M-Kanslimöte (Kristianstad)

17 aug – Besök i Ystad hamn, Alliansmöte RUN (Malmö)

18 aug – Skrivbordsarbete inför hösten (Kristianstad)

19 aug – Mötesplats Skåne (Malmö)

21 aug – Aliansinternat (Ängelholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Tänker på Frankrike!

Terrorn har slagit till igen. Denna gång mot nationaldagsfirandet i Nice, Frankrike. En lastbil mejade ner människor längs standpromenaden. Om det är en galnings verk eller ett terrorattentat är än så länge osäkert (08.38), tyvärr överensstämmer handlingen med vad som föreslagits av terrororganisationer. 

Jag har firat nationaldagen i Frankrike flera gånger och Frankrike är mitt semesterland sedan länge. Antingen åker vi till Frankrike eller åker vi någonannanstans. 

Efter terrorattentat är det viktigt att vi vågar stå upp för Europas öppenhet. Det är  viktigt att vi nu står vid Frankrikes sida.  Det är viktigt att våga åka till världens största turistland igen. Frankrike är fantastisk, vacker miljö, fascinerande historia och underbara restauranger. Terror och terrorister får inte förstöra detta!

Vive la France!

Publicerat i Frankrike, Terror | Märkt | Lämna en kommentar

Lite debattbilder från Almedalen!

 

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Löfven har tappat greppet!

Publicerat i Ekonomi, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar