Goda möjligheter för ett attraktivare Skåne!

Debattartikel publicerad i Kristianstadsbladet den 28 maj 2015

Attraktionskraft Skåne arrangeras för andra gången i Kristianstad. Det är vårens stora mötesplats för att diskutera Skånes utmaningar och möjligheter. OECD beskrev utförligt i sin rapport om Skåne 2012 hur väl rustade vi är i Skåne inför framtiden. Problemet är möjligen att det är upp till oss själva i Skåne och Sverige om vi kan förverkliga våra möjligheter.
Vi behöver definitivt ett större engagemang och mer verkstad från den statliga nivån. Nödvändiga investeringar i infrastruktur måste ske, gränshinder mellan Sverige och Danmark måste tas bort, ännu fler skåningar måste komma i sysselsättning. Hela Skåne måste knytas samman till en arbetsmarknadsregion, gärna lite otydlig i kanterna så att både delar av Danmark och våra grannlän ingår.
I Skåne behöver vi bli bättre på att se hela Skånes möjligheter. Förra mandatperioden testade vi att beskriva Skåne som en flerkärnig miljonstad. En ovanlig stad, väl i takt med den nya urbanisering, en urbanisering som inte ställer stad och land emot varandra utan tvärtom förenar det bästa av två världar. En stad med flera täta kärnor med storstadspuls och samtidigt en närhet till ett både grönt och levande landskap. Faktum är att det som susar förbi utanför Pågatåget är högvärdig industriproduktion baserad på mycket teknik och rejält med forskning. Men till vardags kallar vi det för jordbruk.
För oss gamla skåningar är det fascinerande och glädjande att höra hur folk beskriver att det flyttat ner till Skåne. Mer än en halvstockholmare har jag hört beskriva att det här nere i Skåne finns en öppenhet mot kontinenten och övriga Europa som är inspirerande och ger dem möjligheter att både skapa nya företag och leva på ett sätt som inte funkar någon annanstans i Sverige.
En stor utmaning för Skåne är den låga sysselsättningsnivån och – konstigt nog – lite för lite kunskap. Vi stoltserar gärna med Skandinaviens största universitet och hela Öresundsregionen bjuder på dansk och skånsk sida på en stor koncentration av forskning och utveckling både inom universitet och företag. Problemet är att det samlade skånska näringslivet inte har lyckats fylla på kunskap i tillräcklig takt.
Det här är vår allvarligaste utmaning. I framtiden är det en faktor som kommer väga tyngre än alla andra, och det är just förmågan att hantera och skapa kunskap. Därför är det ett sundhetstecken att kvalitén på den svenska skolan är högt på dagordningen. Vi måste helt enkelt bli ännu bättre och vi måste följa med i utvecklingen. En gång i tiden och inte för så länge sedan kunde man skaffa sig en universitetsutbildning och klara sig på den genom livet. Idag räcker inte det, nu måste vi dessutom kunna uppdatera våra kunskaper för att kunna möta nya utmaningar.
Skåne har goda möjligheter och det finns en framtidstro, väl uttryckt i den regionala utvecklingsstrategin – det öppna Skåne.
Nu är det upp till oss själva att kavla upp ärmarna.

Publicerat i arbetslöshet, Öresundsregionen, Debattartikel, kompetens, Regionala Utvecklingsstrategin, Sverige är ett bra land!, sysselsättningsgrad, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 22 – 25 maj till 31 maj

25 maj – Möte med Regionala Utvecklingsnämnden (Fulltofta Naturcentrum)

26 maj – Årsmöte med HyEr (Aberdeen)

27 maj – Möte om nationella strategin för tillväxt och regional utveckling (Rosenbad, Stockholm)

28 maj – Attraktionskraft Skåne (Kristianstad)

29 maj – Möte om regional livsmedelsstrategi (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Inledningsanförande Skånes Matfestival i Brösarp

22 maj 2016 – Skånes matfestival

Pontusmatfestival

 

”Det talade ordet gäller!”

Mat och Skåne är egentligen synonyma.

”Go mad å möed mad å mad i rättan ti – å så madaro” är inte för inte ett gammalt skånskt talesätt. Och det gäller inte bara att äta den goda maten, utan minst lika mycket att odla, föda upp och förädla och tillreda den är en skånsk specialitet. I inget annat landskap har jordbruket en motsvarande ställning – Näringen som den helt enkel brukat kallas. Men även de skånska gästgiverierna vad världsberömda i hela Norden.

I dag finns denna tradition kvar. Men har kompletterats med betoning av andra delar. Maten ska vara nyttig, ja hälsobefrämjande, den ska ge prov på variation och nytänkande – man kanske till och med kan använda ett ekonomiskt-tekniskt modeord som innovationsrik. Mervärdesmat, nyttomat och functional food har blivit lika vanliga begrepp som äggakaga. Det passar väl in i Region Skånes målsättning att Skåne ska bli Europas mest innovativa region 2020.

Nya produktformer förädlar råvarornas värde och nya sätt att servera och sälja maten ökar omsättning och sysselsättning, vilket något kan uppväga den fantastiska produktivitetsökningen inom jordbruket där några få kan sköta stora gårdar som för i tiden krävde tiotals eller till och med hundratals anställda.

Region Skåne har nu börjat ta initiativ för att stärka och stimulera en biobaserad ekonomi i Skåne. Tillsammans med samarbetspartners inom industri, akademi och offentlig sektor har en plattform etablerats för utveckling av användning av biobaserade råvaror inom en de olika delarna av Skånes näringsliv. Potentialen för innovation och näringslivsutveckling inom detta område är stor och kan samtidigt leda till omställning till en miljövänlig produktion, grön tillväxt.

Vilket alltså ingalunda betyder att de ursprungliga biobaserade branscherna, bland annat de goda och nyttiga maten, ska spela mindre roll.

Kvalitativa råvaror och skånsk gastronomi innebär att den skånska maten inte längre bara går som export ut i världen. Den bildar en grundsten för besöksnäringen och något av det mest lockande med Skåne. Kokkonsten har utvecklats till just en skön konst.

Vilket inte betyder att inte export i traditionell mening också är betydelsefull. Inte minst gäller det den spannmål som i flytande form exporteras från Skåne. Framgångssagan med varumärket Absolut är fortfarande en förebild.

Region Skåne har som en av sina uppgifter att stå för en näringspolitik som lägger grunden för framgångsrik produktion av varor och tjänster i Skåne. Såväl den ursprungliga ”Näringen” som besöksnäring och turism är en väsentlig del av skånsk företagsamhet. Politiken kan kanske inte skapa framgångsrika verksamheter, men vi kan bidra till att ge förutsättningar.

Ett tecken på framgångsrika branscher är att det finns bra .mässor, marknader och festivaler där branschens företagare kan möta både affärskontakter och konsumenter – Skånes Matfestival förefaller ge ett bra mått på en levande bransch, och jag hoppas att den både blir en arena för den fortsatta framgångsrika kommersen och för kunskaper i vad som kanske behövs för att ytterligare gynna Skåne som matlandskap.

Publicerat i handel, Innovation, Jobb, jordbruk, kompetens, mångfald, miljö, Region Skåne, Regionala Utvecklingsstrategin, Tillväxt | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 21 – 18 till 24 maj

18 maj – Bolagsdag (Kristianstad)

19 maj – Invigning Wirld Maritime University (Malmö), förbundsstyrelsemöte

21 maj – Besök från Västerbotten (Malmö)

22 maj – Medarbetarsamtal, Skånsk Matfestival (Brösarp)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 20 – 11 till 17 maj

11 maj – Seminarium Tema PM Strukturbild (Lund)

12 maj – Alliansmöte, RSAU (Malmö)

13 maj – Uppföljningsmöte Sverigeförhandlingen, Skånskt Ledningsforum, styrgrupp Färdplan Biogas (Lund), Alliansmöte RUN (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 19 – 4 till 10 maj

  • 4 maj – Alliansmöte inför regionstyrelsens möte 7 maj (Malmö)
  • 5 maj – Besök från EU om infrastruktur (Malmö)
  • 6 maj – Seniormässan, presidieberedning RUN (Malmö)
  • 7 maj –  Business Arena (Malmö), Sturupspendeln (Malmö Airport)
  • 8 maj – EU-seminarium (Hässleholm), möte i Osby om RV15
  • 9 maj – Förbundsstämma Moderaterna i Skåne (Helsingborg)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Anförande årsredovisning 2014

”Det talande ordet gäller!”

Fru ordförande, ledamöter i regionfullmäktige
Jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag, därefter vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare inom Region Skåne jag haft förmånen att samarbeta med under 2014.

Sedan finanskrisen 2009 har det varit en tuff resa för hela Europa. Sverige har klarat sig bättre än de flesta. I denna tuffa ekonomiska utveckling är det glädjande att Region Skåne i bokslutet för 2014 visar ordentligt svarta siffror. Vi har lyckats samla lite i ladorna inför de utmaningar som kommer.
Nar det gäller regional utveckling är vår främsta roll som regional utvecklingsaktör att arbeta med det som är strategiskt avgörande. Det handlar om att stärka Skånes ställning som ett av Sveriges växande storstadsområden och vår position inom Öresundsregionen. Det är tillsammans med främst våra danska vänner som vi blir en tung tillväxtregion i norra Europa.
För att nå framgång är det samsyn och samarbete som gäller, något som i stor utsträckning präglade även 2014, trots supervalåret.
Vi avslutade med stor samsyn arbete med den nya regionala utvecklingsstrategin och vi antog den i juni 2014.
Under 2014 fortsatte vårt arbete med Skånepaketet och vi försökte envist fram till regeringsbeslutet påverka i vår riktning. Vi lyckades till slut få ytterligare medel till Skåne och få in mer i planerna. Vi förde i bred politisk enighet fram vilka stora infrastrukturinvesteringar som behövs i Skåne. Vi kokade ner vår argumentation till att handla om gods och arbete. Avgörande för både Skåne och Sverige.
Vi vet idag att vi inte nådde ändra fram, men vi skall vara stolta över vårt gemensamma arbete. Vi har satt bilden av att vi kan hålla ihop, vi kan prioritera tillsammans, skall vi nå större framgång nästa gång är jag övertygad om att samma recept fungerar bäst: ”Repetition är kunskapens moder”.
Vårt arbete med Kompetenssamverkan Skåne fortsatte under 2014. Vi står inför både en kompetensutmaning med stora pensionsavgångar och vi har sedan länge en strukturell utmaning med en alltför låg sysselsättningsgrad i Skåne. Samtidigt fortsatte den skånska arbetsmarknaden att förbättras, tyvärr i allt för långsam takt. När väl siffrorna för sysselsättningen blir färdiga från SCB, kommer det med hyfsad sannolikhet att visa sig att aldrig för har så många varit sysselsatta i Skåne som 2014, men det saknas som många gånger sagt från talarstolen mellan 25 till 30 000 arbetstillfällen innan vi når upp till den sysselsättningsgrad vi borde ha.
Hur Skåne skall kunna fortsätta växa är en avgörande fråga när vi blir fler skåningar varje dag. Vårt arbete med Strukturbild för Skåne är viktigt i den här diskussionen. Under 2014 fortsatte arbetet med ”Den attraktiva regionen” och till det första delprojekt om Hässleholm/Kristianstad lades också projekt som Helsingborg som tillväxtmotor.

Under 2014 fortsatte vårt arbete inom miljöområdet. Vi har utvecklat vårt samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap och vi fortsatte vårt arbete för att exportsäkra Skåneleden.
Vi arbetade vidare för att lyfta frågan om sanderosion, att försvara Sveriges territorium borde vara regeringens kärnuppgift, det verkar inte riktigt alltid så.
Vårt engagemang och direkta arbete med biogas har fortsatt. Redan nu är 8 av 10 bussar i Skånetrafiken biogasbussar drivna av Skånes eget bränsle och fler kan det bli. För att stärka vårt påverkansarbete fortsatte vårt samarbete med Västra Götalandsregionen.
Under 2014 avslutade vi på övertid programperioden 2007-2013. Vi lyckades krama ut nästan varenda krona ur programmen. Vi arbetade under året med att förbereda den nya programperioden, tillsammans med Region Blekinge såg vi till så att vi så fort som möjligt kunde öppna de nya programmen för ansökningar.

Vi satsade dessutom medel så att viktiga och framgångsrika projekt kunde överleva och komma igång så fort som möjligt med EUs sysselsättningsinitiativ för unga som är en del av Europeiska socialfonden.

Tyvärr hann inte avslutningen med.

Avslutningsvis vill jag tacka övriga delar av femklövern för 4 mycket givande år.
Skåne har goda förutsättningar, vi kan förverkliga vår vision om ”Livskvalitet i världsklass!”.

Publicerat i Femklövern i Region Skåne, kusterosion, Skånepaketet, Strukturbild för Skåne, sysselsättningsgrad, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Det är nu det gäller för superbussarna i Göinge


Publicerad i Norra Skåne 27 april 2015


Idén om superbussar i den skånska kollektivtrafiken håller på att ta form, tyvärr verkar den stanna på halva vägen – men kan ändå leda till att dagens busshållplatser för pendling blir färre.


Tanken har varit att skapa nya konkurrenskraftiga busslinjer på sträckor där tåg hade varit ett alternativ, men inte tillräckligt framme eller ekonomiskt hållbart. Genom att ”tänka tåg och köra buss” skulle man snabbare få en ordentlig uppgradering av skånsk trafik.


Det gäller dels dagens tunga pendlingssträckor som Vellinge-Malmö och Höganäs-Helsingborg, men också nya linjer kunde varit rimligt, Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd eller linjen Lund-Simrishamn. Och så sträckan Kristianstad- Östra Göinge-Älmhult.


Tyvärr arbetar Skånetrafiken i dag efter planen att denna senare ska gå Kristianstad-Osby och därmed bara bli en något uppsnofsad pendlingsbuss nästan identisk med dagens buss 545 – fast med färre stopp.


Det är inte att tänka tåg, tåg är sällan bara en matarlinjen till en tätort, den förenar flera punkter. Till exempel Kristianstad som Nordvästskånes ekonomiska centrum och Ikeas sjudande utveckling av Älmhult. En snabb busslinje där skulle ge dynamiska effekter och dessutom kunna minska utsläppen från dagens bilpendling.


Däremot bör inte dagens gula buss försvinna.

Även linjen Helsingborg-Markaryd över Örkelljunga har en lägre ambitionsnivå, och linjen Lund-Simrishamn ligger just nu snarast efter 2020.


Skånetrafiken vill nu diskutera med kommunerna och teckna avtal, men tydligen mest om genomförandet av detaljerna i deras planer. I stället borde Region Skåne och kommunerna gemensamt arbeta visionärt med de nya superbusslinjerna. De ska ju ge ett bättre transportsystem i Skåne samtidigt som de ska bidra till landsbygdsutvecklingen.


Ambitionsnivån måste höjas för superbussarna.

Publicerat i BRT/superbussar, Debattartikel, infrastruktur, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Gradera inte ner superbussarna!

 

 Pontus Lindberg (M), till höger på bilden, diskuterar superbussatsningen med partikollegan Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge. Foto: Peter J Olsson

– Lyssna på kommunerna och resenärerna! Det är budskapet i den fråga jag ställer till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) på tisdagens fullmäktigemöte (28/4) i Region Skåne, säger Pontus Lindberg (M).

Idén om superbussar i den skånska kollektivtrafiken håller på att ta form, tyvärr verkar den stanna på halva vägen. Tanken har varit att ”tänka tåg och köra buss” – då skulle man snabbare få en ordentlig uppgradering av skånsk trafik. Till exempel sträckan Kristianstad-Osby-Älmhult.

Tyvärr arbetar Skånetrafiken i dag efter planen att denna senare ska gå Kristianstad-Osby och därmed bara bli en något uppsnofsad pendlingsbuss nästan identisk med dagens buss 545 – fast med färre stopp.

– Det är inte att tänka tåg, säger Pontus Lindberg (M), tåg är sällan bara en matarlinje till en tätort, den förenar flera punkter. Till exempel Kristianstad som Nordvästskånes ekonomiska centrum och Ikeas sjudande utveckling av Älmhult. En snabb busslinje där skulle ge dynamiska effekter och dessutom kunna minska utsläppen från dagens bilpendling. Och efterfrågas också av kommuner och resenärer.


Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne
Tel: 044-309 34 72

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra. 

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog!

Läs mer på alliansen webbsida:

www.oppositionskane.se

Publicerat i Kollektivtrafik, Superbussar/BRT, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 18 – 27 april till 3 maj

  • 27 april – Rådslag 3 inom projektet ”Den attraktiva regionen – Hässleholm och Kristianstad, Styrgruppsmöte Strukturbild för Skåne (Hässleholm), Rektorsinstallation Högskolan Kristianstad (Kristianstad)
  • 28 april – Regionfullmäktige (Kristianstad)
  • 29 april – Alliansledning, RSAU (regionstyrelsens arbetsutskott) (Malmö)
  • 1 maj – Rektorsuppvaktning (Lunds universitet)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar