Vecka 16 – 16 till 22 april

16 april – Möte med regionala utvecklingsnämnden (Malmö)

17 april – M-Kanslimöte, gemensam workshop RUN+Kollektivtrafiknämnden (Kristianstad)

18 april –

19 april – Studiebesök Fysioterapi med häst (Söderåsens Forsgård)

20 april – IT-kompetensbrist (Malmö)

Annonser
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Snabba på med Lund-Hässleholm

Publicerad i KvP den 12 april 2018

Sverige har inte råd att vänta på att järnvägsträckan Lund-Hässleholm byggs ut först om tio år. Kapacitetsökningen i södra Sverige måste prioriteras av regeringen. Vart tredje företag i Sydsverige ser dagens flaskhalsar och dess effekt på pendlingen som ett tillväxthinder, skriver flera ledande sydsvenska samhällsprofiler.

Vart femte persontåg mellan Lund och Hässleholm är försenat. Det drabbar pendlare och företag i hela Sydsverige, men problemen stannar inte där. Sträckan förbinder Öresundsregionen med Stockholm och är en pulsåder för import och export av gods, vilket gör flaskhalsen till ett nationellt problem. Trafikverkets förslag är att den planerade utbyggnaden, med nya spår och mer järnväg, påbörjas först om tio år. Det har Sverige inte råd med – regeringen behöver tidigarelägga åtgärden.

Analyser visar att om sju år kommer kapacitetsbehovet uppgå till omöjliga 148 procent längs sträckan Lund-Hässleholm. Redan i dag finns inte plats för mer trafik och det saknas tidsluckor för underhåll. Sträckan är affärskritisk för flera företag i södra Sverige och avgörande för Sveriges koppling till övriga Europa. Om inte spaden kommer i marken nu så får denna sex mil korta järnvägssträcka orimligt stora negativa konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft. Regeringen måste därför prioritera upp bygget.

I Skåne förväntas befolkningen öka med 148 procent fram till år 2040. Det ställer krav på ökat bostadsbyggande, god kompetensförsörjning samt en bättre matchning på arbetsmarknaden. Att kollektivtrafiken fungerar är en av de viktigaste pusselbitarna för att åstadkomma detta. Även godstrafiken ökar. Redan till år 2030 kommer trafiken att ha ökat med över 150 procent i södra Sverige, vilket är mer än i både Västra Götaland och Stockholm.

I södra Sverige ser redan nu vart tredje företag dagens flaskhalsar och dess påverkan på pendling som ett tillväxthinder. När tunneln mellan Danmark och Tyskland, Fehmarn Bält-förbindelsen, öppnas kommer trycket på den sydsvenska järnvägen att öka ytterligare, eftersom detta megastora infrastrukturprojekt har potentialen att rita om varudistributionen i hela norra Europa.

Med effektiv, pålitlig och välutbyggd infrastruktur kan svenska företag kompensera för att de ligger i norra Europas utkant och kopplas samman med resten av EU. Därför är vissa infrastrukturåtgärder avgörande för näringslivet. För många företag är just sträckan Lund-Hässleholm en särskilt prioriterad åtgärd. Genom Skåne går en tredjedel av Sveriges samlade import och export, vilket är en anledning till att just Södra stambanan med Lund-Hässleholm är en del av den EU-prioriterade ScanMed-korridoren. Skånes infrastruktur är alltså angelägen även ur ett europeiskt perspektiv.

Bra infrastruktur kompenserar även för långa avstånd mellan arbetsplatser och hem och är därmed central för kompetensförsörjningen. Frågan är avgörande för näringslivets expansion i södra Sverige. Samtidigt är det en av regionens största utmaningar. Tågtrafiken fungerar inte tillräckligt bra.

Ett tydligt exempel på vikten av god kompetensförsörjning är IKEA, som trots sin globala position, väljer att behålla kärnverksamheten i Älmhult. IKEA:s verksamhet genererar omkring en miljon tågresor i regionen varje år. Totalt pendlar knappt hälften av medarbetarna i Älmhult till sin arbetsplats i det småländska samhället. Möjligheterna att resa till och från Älmhult är avgörande för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Men arbetspendlingen utgör en stor utmaning på grund av inställda eller försenade tåg. Det är därför IKEA under förra året valde att sätta in egna bussar mellan Malmö och Älmhult för sina anställda. Järnvägens överbelastning innebar orimliga förseningar och inställd trafik.

På Södra stambanan samsas tåg för arbetspendlare, affärsresenärer och godstrafik. Därför drabbas både näringsliv och privatpersoner hårt av banans akuta kapacitetsproblem och eftersatta underhåll. Sverige behöver tillväxtvänliga och hållbara regioner, även utanför Stockholm. Bra infrastruktur är affärskritisk och avgörande för en fortsatt expansion, fortsatta investeringar och fler arbetstillfällen.

Regeringen har med andra ord åtskilliga skäl att prioritera två nya spår på sträckan Lund-Hässleholm tidigt i planperioden. Det är en angelägenhet för hela Sverige.

Mätta Ivarsson

Ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne (MP)

Pernilla Jonsson

Vd IKEA Älmhult AB

Pontus Lindberg

2:e vice ordf Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne (M)

Stephan Müchler

Stephan Müchler Vd Sydsvenska Handelskammaren

Publicerat i infrastruktur, Jobb, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 15 – 9 till 15 april

9 april – Möte om skånsk kuststrategi fokus erosion (Malmö), resa till Aberdeen

10 april – Årsmöte HyER, hemresa

11 april – Gruppmöte Alliansen RUN, valarbetarutbildning (Malmö), nattåg till Stockholm

12 april – Seminarium om biogas (Stockholm)

13 april – Möte med KOSS (Malmö)

14 april – Kampanj (Åhus)

Publicerat i Biogas, erosion, Min politiska kalender | Märkt , , | Lämna en kommentar

Snabba på utbyggnaden!

Debattartikel om behovet av nya stambanor, publicerad den 13 mars i Norrköpingstidningar, se länk.

Mats Johansson (S) Regionstyrelsens ordförande i Östergötland Göran Gunnarson (C) Regionråd och ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Östergötland (C) Lena Wallentheim (S) Ordförande Stambanan.com och kommunalråd Hässleholm Pontus Lindberg (M) Vice ordförande Stambanan.com och regionråd i Skåne

Antalet passagerare hos SJ ökade med 7% under 2017 till över 30 miljoner. I Skåne ökade Pågatågs- och Öresundstågstrafiken med 4% till 49,7 miljoner resenärer.I Östergötland har pendeltågstrafiken ökat med 45% på fem år till knappt 3,8 miljoner resenärer. Befolkningen i Sverige ökar snabbt, vi är nu över tio miljoner invånare. Med den tidtabell som Trafikverket föreslår kommer befolkningen att vara elva miljoner när Ostlänken och Lund-Hässleholm är färdigbyggda. Det är för sent, regeringen måste snabba på utbyggnaden av de första etapperna av den nya stambanan. Det som förstärker bristen på spårkapacitet ytterligare är att tågresandet ökar betydligt snabbare än befolkningsökningen. På 25 år har den nästan fördubblats. För våra län – Skåne och Östergötland, ökar befolkningen snabbare än riket som helhet och den pågående urbaniseringen skärper kapacitetsbristen på södra stambanan ytterligare.

Södra stambanan är landets viktigaste järnväg. Under 2015 trafikerades Sverige av 958 000 tåg och av dess utnyttjade över hälften sträckan Stockholm-Malmö. De första etapperna på den nya höghastighetsjärnvägen är Ostlänken (Järna-Linköping) som i bästa fall beräknas vara färdigbyggd 2033 och Lund-Hässleholm 2035. Det ligger alltför långt framåt i tiden och är en besvärande lång planerings- och byggtid. Bägge sträckorna lider redan av spårbrist. Nya spår skulle bidra till regionförstoring och större arbetsmarknadsregioner, vilket ökar den ekonomiska tillväxten

Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg, men beslut om hur snabbt de ska byggas ser ut att dröja. Bygget av den nya järnväg som ska byggas bör ske snabbt, effektivt och ekonomiskt. En gemensam organisation för nu planerade 21 mil ny järnväg och sju stationer skulle kunna blir ett effektivt sätt att skynda på processen. En sådan skulle ge möjlighet till industriellt byggande, som på ett väsentligt sätt kan minska kostnader och genomförandetiden.

Den skulle dessutom skapa en bra grund för den fortsatta utbyggnaden av nya etapper. Trafikverket nämner Linköping-Gripenberg/Tranås som nästa etapp. Ett exempel på ett stort och komplicerat bygge som byggdes på tid och inom budget är Öresundsförbindelsen som också visar på betydelsen av en stark projektorganisation för att planera och bygga den nya stambanan.

Planerings- och byggtiden har förlängts i Sverige. Det är många åsikter och ställningstaganden som ska samordnas – länsstyrelsens prövning, kommunernas planer och Trafikverkets arbete. Vi vill bidra till att effektivisera planprocessen så att arbetet kan bedrivas parallellt, så att nya stambanor kan byggs snabbt, effektivt och ekonomiskt.

Sverigeförhandlingen har kopplat ihop byggandet av ny infrastruktur med kommunala löften om nya bostäder. Det blir ett gemensamt samhällsbygge. Det är viktigt att notera att i de avtal som ingåtts finns tidplaner. Drar besluten om byggande av ny järnväg ut på tiden så riskeras bostadslöftena

 

 

 

 

 

 

 

arbetsmarknadsregioner, vilket ökar den ekonomiska tillväxten.

Publicerat i Debattartikel, debattartikel, infrastruktur, Södra stambanan | Lämna en kommentar

Vecka 14 – 2 till 8 april

2 april – Annandag Påsk

3 april – Regionfullmäktige (Kristianstad), valberedning för Kommunkretsen i Kristianstad

4 april – Presidieberedning Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö), valledarutbildning (Helsingborg)

5 april – Valledarutbildning (Kristianstad)

6 april –

7 april – Skånemötet (Lund)

8 april – Skånemötet (Lund)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 13 – 26 mars till 1 april

27 mars – M-kanslimöte (Kristianstad)

28 mars – Årsmöte Moderaterna i Hörby

Publicerat i Min politiska kalender, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 12 – 19 till 25 mars

19 mars – Utökat Alliansmöte, M-styrelse och gruppledarträff (Malmö)

20 mars – Telefonmöte M-kansli

21 mars – Kultur och kreativa näringar (Bryssel)

22 mars – LRF-årsmöte (Alnarp)

23 mars – Stambanan.com (Nässjö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 11 – 12 till 18 mars

12 mars – Sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden hos BONA, gruppstyrelse och gruppmöte (Malmö)

13 mars – Regionstyrelse (Kristianstad)

14 mars – Centrala funktionshinderrådet (Kristianstad)

15 mars – OECD Western Scandinavia (Göteborg)

16 mars – Lokal rådskonferens (Höör)

18 mars – Hanif Bali i Löddeköpinge

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 10 – 5 till 11 mars

5 mars – Studiebesök landsbygdspolitik, nätverksträff med LRF (Höör)

6 mars – Alliansledning, RSAU (Kristianstad)

7 mars – Styrgruppsmöte Strukturbild för Skåne, möte alliansgruppen regionala utvecklingsnämnden (Malmö)

8 mars – Möte inför regionstyrelsen (Malmö), årsmöte (Hässleholm)

9 mars – Möte med utvecklingsutskottet Regionsamverkan Sydsverige (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

När bygger MP muren mot Lomma och Vellinge?

Publicerad i KvP den 18 februari

Märta Stenevi (MP) talar för en elit av köpstarka Malmöbor som bor i centrum, skriver Pontus Lindberg (M) i en replik till det gröna kommunalrådet.

Det är sju månader till valet, men redan går Miljöpartiets kommunalråd i Malmö Märta Stenevi upp i falsett i valdebatten. På Kvällsposten Debatt levererar hon en så föga balanserad syn på trafiken att man undrar vad som kommer närmast? ”Våra gator är inte genomfartsleder för Vellingebor på väg till jobbet”, skriver hon. Nästa steg måste vara att bygga en mur mot Vellinge och Lomma och ”låta dem betala för den”.

Vi har en utveckling där västra Skåne – snart nog hela Skåne och danska Själland – är ett pendlingsområde. Alla vinner på det. Den som förlorar jobbet kan hitta ett nytt utan att flytta, skolbarn kan resa till sin idealskola, farmor och farfar kan ha kontakt med barnbarnen.

Utvecklingen är tydlig sedan länge: Vi reser allt mer och längre, och det gör våra samhällen modernare, rikare och mänskligare. Det finns utmaningar, både för stadsmiljö och utsläpp – lokalt och globalt skadliga. Men det finns också teknikutveckling och regler som hanterar detta.

För att göra detta möjligt behövs järnvägar och vägar, och en fungerande kollektivtrafik. Vi byggde Öresundsbron – de som då talade som Märta Stenevi var emot. Jag har personligen varit med att bygga ut Pågatågsnätet så att större delar av Skåne täcks. Och nu gäller att få den överbelastade E6 längs Skånes västra sida att vara fungerande och trafiksäker – vilket kräver såväl intelligent trafikstyrning som fler filer.

Privatbilismen kommer att fortsätta att ha sin plats i transportsystemet – om inte alla ska flytta till storstaden. Ska hela Skåne leva är det en nödvändighet.

Märta Stenevi talar för en elit av köpstarka Malmöbor som bor i centrum och kan promenera till jobbet och däremellan dricka en latte på kafé. Det är ett trevligt liv, men alla har inte de resurserna. De som måste ta sig till jobbet tidigt en bit bort – vilket inkluderar många busschaufförer som behövs för att andra ska slippa köra själva – måste ofta ta bilen. Inget fel med det.

Nej, vi behöver en växande region, vi behöver fler möjligheter att röra oss. Inte bygga murar mellan Malmö och omvärlden, eller försvåra bilåkning på E6, eller riva Öresundsbron. Vi behöver ingen debatt där Malmöpolitiker hetsar mot pendlare från Vellinge och Lomma.

Om vi bygger bra kommunikationer – som fyrspåret mellan Malmö och Lund och sexfilig E6 – då kan vi sedan slå oss ner med en kopp kaffe på uteservering i Malmö – eller kanske i Önnestad.

Pontus Lindberg (M)

Oppositionsråd i Skåne och boende på landet utanför Kristianstad

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur | Märkt , | Lämna en kommentar