Äntligen kommer Region Skåne till skott

Publicerad i KB 4 februari 2017

För två år sedan föreslog vi att Region Skåne ska inleda ett samarbete om personalförsörjning med Försvarsmakten. Regionen och Försvaret är två personalintensiva organisationer med grundläggande uppdrag att bygga och bevara ett stabilt välfärdssamhälle.

Det finns också ett uppenbart gemensamt intresse av att fler ska tycka att det är attraktivt att jobba såväl för fred och frihet i omvärlden som för trygghet och tillgänglighet i vården.

Alla sjukvårdshuvudmän i landet har svårt att rekrytera vårdpersonal. I Region Skåne bedöms behovet vara 3 000 undersköterskor och 6 000 sjuksköterskor fram till 2024.

Därför är det mycket glädjande att regionfullmäktige hösten 2015 biföll vår motion. Lika glädjande är det att personaldirektören i Region Skåne nu den 8 mars 2017 äntligen ska möta ansvariga för personalfrågor i Försvarsmakten. Förhoppningsvis kan parterna nå fram till en överenskommelse som gör det lättare för deltidssoldater att vara deltidspersonal i vården, till exempel som ambulanssjuksköterskor.

Regionen och Försvaret kan samordna sina utbildningsinsatser och anställningsvillkor. Detta kan innebära bland annat träning och utbildning i akutsjukvård, traumakirurgi och tropikmedicin. Samtidigt underlättar samarbetet för unga att komma in på arbetsmarknaden, bidrar till ökad mångfald på arbetsplatserna och ger en möjlighet till långsiktig karriärväxling.

Sedan 2013 arbetar Region Skåne med att förskjuta arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier för att bättre tillvarata de anställdas kompetens, renodla tjänster och samla uppgifter för att på så sätt avlasta specialister. Det är detta som denna mandatperiod kommit att kallas för kompetensmixplanering.

På samma sätt har fokus legat på att samordna och strukturera arbetet med att rekrytera personer utbildade i andra länder. Trots dessa insatser och en utbyggnad av möjligheten för anställda sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, finns det risk att regionen inte klarar av sin kompetensförsörjning.

Försvarsmakten har ett liknande problem, oavsett om diskussionen om ett återinförande av värnplikten förverkligas eller inte. Det går inte att plikta in anställda soldater och sjömän, inte heller officerare.

Därför måste vi fortsätta jobba med incitament och attraktivitet, sa personalförsörjningutredaren Annika Nordgren-Christensen i höstas när hon lade fram sitt förslag om återinförd värnplikt. Något tvång ville utredaren inte tala om. Militärtjänstgöring ska i så stor grad som möjligt bygga på frivillighet.

Det bästa vore naturligtvis om det bästa av de två personalförsörjningsmodellerna kunde kombineras. Att få upp volymerna är prioriterat. Det kan ske med frivillig utbildning under plikt. Långsiktighet och professionalitet måste samtidigt bygga på en kår av yrkesmilitärer. Men deltidsalternativet kan med sin koppling till det stora behovet av personal i vården och i Försvaret vara minst lika viktigt.

När Region Skåne inleder ett personalsamarbete med Försvaret blir beredskapen att klara kompetensförsörjningsutmaningen bättre. På bägge fronter. Det borde också vara ett föredöme för såväl andra landsting som för entreprenörerna i vården.

Pontus Lindberg (M)

regionråd i opposition

Caroline Wessel (M)

2:e vice ordförande i personalnämnden
 Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 8 – 20 till 26 februari

20 febr – Möte med CETC (Wroclaw, Polen)

21 febr – General Assembly CETC (Wroclaw, Polen)

22 febr – Intervju om kollektivtrafikmyndigheter (Kristianstad)

23 febr – Nattåg till Stockholm

24 febr – Möte med forum för regional hållbar utveckling (Stockholm), hemresa till Skåne

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 7 – 13 till 19 febr

14 febr – Korridorsmöte, RSAU (Kristianstad)

15 febr – M-gruppledarmöte (Malmö), M-lunch med Anna Kindberg Batra (Kristianstad)


16 febr – Skånsk färdplan för biogas (Malmö)

17 febr – Gestaltad livsmiljö-Strukturbild Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 6 – 6 febr till 12 febr

6 febr – Studiebesök i Brenner Bas-tunneln tillsammans med STRING-samarbete (Innsbruck)


7 febr – Möte med STRING (http://www.stringnetwork.org/) (Innsbruck), hemresa


(Sten Back Nielsen, Mätta Ivarsson, Daniel Persson, Pontus Lindberg)

8 febr – Arbetsmöte om infrastruktur, presidiemöte Kollektivtrafiknämnden och Regionala Utvecklingsnämnden, möte om landsbygdspolitik (Malmö)

10 febr – Arbetsmöte (Kristianstad), lokala rådskonferensen (Höör)

11 febr – Kampanj och föredrag om infrastruktur (Trelleborg)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 5 – 31 jan till 5 febr

30 jan – Möte om Skånebanan (Kristianstad)

1 febr – Möte med FIRS, Alliansmöte RUN (Malmö)

2 febr – Gruppmöte inför RS (M), gruppmöte inför RS (Alliansen), gruppstyrelse M, RF-grupp M (Malmö)

3 febr – Möte med Regionala Utvecklingsnämnden (Högskolan, Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

EL-bussar är rätt spår för Malmö!

Publicerad i KvP den 26 jan 2017

Det växande Malmö behöver en uppgraderad kollektivtrafik. Alliansen i Region Skåne vill se en utbyggnad som kombinerar en modern satsning med en hållbar ekonomi:• Malmös kollektivtrafik har en ram av järnväg: Stambanan mot Lund blir snart fyrspårig, Citytunneln fungerar både som ”tunnelbana” Malmö C-Triangeln-Hyllie och länk över Öresundsbron, med trafik på kontinentalbanan som en ringlinje och Pågatågstrafik med Lomma och Kävlinge. 

• Inom staden har Malmöexpressen – linje 5 – varit en framgång. Vi vill att fler linjer ska graderas upp till detta: Egna körfält, passagerartäta bussar och täta avgångar är huvudpunkterna i konceptet. Eldrift blir det naturliga valet för nya linjer. 

• Övriga busslinjer ska ha en god trafik, vi ska tidigt dra busslinjer till utbyggnadsområden. 

• Malmö är en stad som saknar stora höjdskillnader och är snöfri största delen av året: Den är idealisk för cykling och gång, vilket ska uppmuntras. Den sittande rödgröna ledningen i Malmö stad är för lite framtidsinriktad och vill satsa på symbolåtgärder som ser fina ut men som inte löser Malmös problem. De tycks satsa allt på att sätta upp bilhinder samt på att införa spårvagnar.

Malmös ledning har satsat på spårvagnslösningar i diskussionerna med Sverigeförhandlingen, och därför finns ännu inget avtal framme. Nya högkapacitetsbussar är det naturliga steget när passagerarkapaciteten behöver ökas. Spårvagnar kan ta något mer passagerare, men detta behövs inte ännu – i minst en kanske två ”bussgenerationer” räcker buss utmärkt. Investeringar och drift är lägre för en busslösning, och dessa pengar behövs för andra viktiga satsningar, inom och utom Malmö. Vi i Alliansen vill använda skattemedel på effektivast möjliga sätt. 

Vi måste också se till hela Skånes behov. Moderna, miljövänliga bussar klarar samma miljökrav och funktioner som de dyrare spårvagnarna. Arbetar man vidare med Malmöexpressen så kan man i framtiden ganska enkelt lägga spårvagnsräls på samma linjer. 

Malmö är växande stad som behöver knytas samman. Det finns efter decennier av rödgrönt styra stora investeringsbehov – de investeringarna måste göras så att vi får ut mest av pengarna.

 

Pontus Lindberg (M)

2. vice ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd   

Cristina Glad (L)

2. vice ordförande region Skånes kollektivtrafiknämnd

Birte Sandberg (C)

Gruppledare i Region Skåne

Birgitta Södertun (KD)

Gruppledare i Region Skåne     

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 4 – 23 till 29 jan

  • 23 jan – M-Kanslimöte (Bästakille, Kivik)
  • 24 jan – Alliansledning, RSAU, resa till Bryssel
  • 25 jan – Styrelsemöte med HyER, hemresa från Bryssel
  • 26 jan – Möte med nomineringskommitteen för Norra och Östra Skåne (Kristianstad)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 3 – 16 till 22 jan

  • 17 jan – M-kanslimöte (Kristianstad)
  • 20 jan – PB RUN (Malmö)
  • 21 jan – Årsmöte MUF Kristianstad
Publicerat i Min politiska kalender | Lämna en kommentar

Man kan ha många förutsägelser om framtiden. Men få talar mot bilismen

Publicerad i Sydsvenskan den 18 januari.

Ska politiker uppfostra folket, eller ska de vara folkets företrädare? Hur skattepengar fördelas när det gäller väg och järnväg visar på en politisk skiljelinje. Det skriver Pontus Lindberg (M), regionråd i Skåne.

Ska man lösa människors faktiska problem, eller ska man styra dem mot ett ideal? Den pågående debatten om en utbyggnad av E 6 och E 22 säger en hel del om samhälls- och människosyn.
Man kan ha många förutsägelser om framtiden. Men få talar mot bilismen: Bilarna kommer framöver att vara energisnåla, utsläppsneutrala, kanske självstyrande. Människor kanske inte kommer att behöva äga bilar, men väl nyttja dem.

Utsläppsproblematiken, skadliga ämnen och koldioxid är ett hot mot miljön. Det kan ingen medborgare eller politiker blunda för. Men Sverige har redan tagit stora steg mot fossilfria och utsläppsneutrala transporter. Och fler kommer det att bli. Den positiva utvecklingen har kunnat ske genom attvi alla agerar, som konsumenter, trafikanter och väljare, inte genom att en överhet tvingar sina åtgärder på folket.

Nu går Skåne in i viktiga diskussioner kring hur Skåne har mängder av akuta, nödvändiga och riktiga – ofta lönsamma redan på mycket kort sikt – investeringar och satsningar som det inte kommer att finnas pengar till. Därför är det än viktigare att pengarna används på ett smart sätt.

Det behövs balanserade satsningar på både järnväg och väg, på alla delar av Skåne och på både persontrafik och godstransporter. Detta har allianspartierna i Region Skåne drivit och fått stöd för av en majoritet i regionen.

Järnvägen i Skåne närmar sig en infarkt, en överbelastning med stillastående tåg som resultat. Lösningen är en upprustning av järnvägen, fler och annorlunda tåg samt fler spår. Det behövs till exempel fyra spår mellan Malmö och Hässleholm.

Region Skånes uppfattning är också att kapaciteten på motorvägarna måste öka. Idag är trafikstockningarna och olyckorna alldeles för många. Det måste finnas tre filer i vardera riktningen, men även andra åtgärder är nödvändiga, till exempel intelligent trafikhänvisning som styr trafiken med hjälp av sådant som digitala trafikskyltar, och bättre av- och påfarter.

Jag har i en motion föreslagit att Region Skåne ska verka för att motorvägarna i Skåne blir ett pilotprojekt som en väg där IT och smarta byggsätt med till exempel en annorlunda utformning av på- och avfarter, kan användas på nya sätt.

Socialdemokraterna i Region Skåne har alltså närmat sig alliansens synsätt när det gäller nödvändiga satsningar på väg och järnväg. Ordföranden i det socialdemokratiska partidistriktet Niklas Karlsson föreslog i en motioni höstas tre filer på E 6. Det är inte förvånande om Socialdemokraterna och alliansen kan nå en samsyn. När striden att bygga ut E 22 stod i början av 2000-talet var enigheten i Skåne bred, med alliansen och Socialdemokraterna på samma sida.

Men det har börjat ett krypskytte mot den nya enigheten från dem som ogillar bilen mer än de gillar god ekonomi och miljö. Ett antal miljöpartistiska regionpolitiker beklagar sig över alliansens förslag att satsa även på vägar (Aktuella frågor 3/1).

Christer Ljungberg, vd för konsultföretaget Trivector – ett bolag som bland annat lever på att leverera ”gröna” lösningar – anser att en utbyggnad av E 6 till tre filer i vardera körriktningen är en felinvestering eftersom mer vägar skapar trafik, till exempel blir nya ringlinjer ofta snabbt fyllda. Istället ska man enlig Christer Ljungberg satsa på att ändra normer, få människor att åka bil mindre (Aktuella frågor 11/1).

Först får sägas att det miljöpartistiska inlägget inte var bra för Skåne. Allt tyder på att Skåne behöver tala med en röst för att få ut så bra resultat som möjligt av de kommande förhandlingarna med staten.

Argumentet att vägar skapar trafik är feltänkt. Vägar gör det möjligt att göra resor som annars inte skulle ske. Öresundsbron har till exempel ökat resandet. Men det är inget okynnesåkande, ingen kör bil utan att det är den bästa lösningen för just den personen. Det är inte fel normer som gör att det finns fler privatbilar än någonsin och att försäljningen av nya bilar ständigt slår nya rekord samtidigt som nya sätt att ha bil – leasing, dela på ägandet och bilpooler –poppar upp nästan varje vecka.

Hur skattepengar fördelas när det gäller väg och järnväg visar på en politisk skiljelinje. Ska politiker uppfostra folket, eller ska de vara folkets företrädare?

Moderaterna går till val på att människor normalt sett själva bäst vet vad de behöver och vill göra. De är heller inga egoister, utan kan väga personliga fördelar mot vad de får för effekter.

Pontus Lindberg

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 2 – 9 till 15 jan

9 jan – Möte om landsbygdspolitik (Kristianstad)

10 jan – Tåg till Linköping, Transportforum 2017

11 jan – Möte på Transportforum 2017, hemresa

12 jan- Möte om infrastrukturen i Skåne (Malmö)

13 jan – Möte om infrastrukturen – Sveriges Byggindustrier (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar