Vecka 35 – 24 till 30 augusti

24 aug – Alliansmöte (Kristianstad), möte om Skånskt bredbandsforum, möte med kollektivtrafiknämnden om kommande Trafikförsörjningsprogrammet  (Malmö)

25 aug – RSAU (Kristianstad)

27 – 28 aug – Internat med förbundstyrelsen för Moderaterna i Skåne (Ängelholm)

28 aug –  Möte med Spårvagnar i Skåne (Lund)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 34 – 17 till 23 augusti

17 augusti – Studiebesök på Nya Karolinska, möte med m-kollegor från SLL och VGR (Stockholm), nattåg Stockholm-Hässleholm

18-19 augusti – Internat med regionala utvecklingsnämnden (Röstånga)

19 augusti – Malmöfestivalen (Region Skånes tält på Malmöfestivalen)

20 augusti – Möte innovation (Malmö)

21 augusti – Stambanan.com, Styrgruppsmöte Hässleholm/Kristianstad som tillväxtmotor (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Hela Skåne en mötesplats!

Debattartikel i Skånska Dagbladet den 14 augusti

Skåne behöver samla sig till en strategi för tillväxt – det är den grund som krävs för framtiden. Och därmed det som måste prioriteras framöver. 

Varför inte ta intryck av den danska satsningen på fokuserad tillväxtdagordning? 

Skåne och Öresundsregionen har alla förutsättningar för en lysande framtid, och därmed både ökat välstånd och större resurser till välfärden och den offentliga sektorn. Geografin talar för oss liksom de många och högklassiga utbildningarna och den unga befolkningen. När OECD 2012 gjorde en ordentlig genomlysning förutspådde de att Skåne kunde bli en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Så ser det tyvärr inte ut just nu. Ekonomin har hackat och människors inkomster har halkat efter framförallt Stockholmsregionen men också rikssnittet.

För oss politiker märks det inte minst i budgetarbetet. Behoven är många, intäkterna stiger inte i samma utsträckning. Frestelsen att höja skatten finns där, men riskerar som alltid att bli en medicin med för stora biverkningar. Bland annat sjukvården behöver mer resurser, men det bästa sättet att få fram dem handlar om att låta ekonomin växa – och skatteintäkterna med den.

Politiken skapar inte i sig tillväxt, men ansvarar för en rad av de förutsättningar som behövs. Fungerande och utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik underlättar pendling och transporter, goda skolor ger högre kompetens och anställningsbarhet, bra sjukvård och annan offentlig service skapar trygghet. 

Inte minst måste det gälla Skånes största stad Malmö. Där är Skånes problem mer koncentrerade än på andra håll: låga inkomster, stort utanförskap och alltför dåliga skolresultat. Delvis är detta ett integrationsproblem, vilket är tydligt i Malmö. 

Samtidigt finns det den framåtriktade bilden med många unga i arbete, med nya innovationer och nystartade företag, med attraktiva bostäder och en fantastisk miljö. Och fyllt av satsningar som när Region Skåne nu satsar miljarder för att bygga ett nytt sjukhusområde mitt i Malmö.

Men det är dags att ta tag i Malmös mörka sidor så att de ljusa kan ta över och skapa förutsättningar för tillväxt och framtidstro. Det politiska ansvaret ligger främst inom Malmö stad, men stat och region kan också bidra.

Många små åtgärder krävs för en kraftsamling om en skånsk tillväxtdagordning. Det behövs både debatt och idékläckning, men också faktiska projekt och samarbete. Det finns i dag både mer långsiktiga samarbeten, som Kompetenssamverkan Skåne, och mer tillfälliga som de arbetsgrupper som skapats vid stora varsel.

Det finns skäl att fortsätta arbetet, men också se nya organ för samarbete och samsyn mellan olika offentliga nivåer och näringslivet om till exempel den skånska skolan – eller de företagsfrämjande reformer som krävs. Som moderater är vi beredda att gå in breda politiska samarbeten om dessa viktiga framtidsfrågor.
Carl Johan Sonesson

Oppositionsledare Och Regionråd (M) I Opposition, Region Skåne

Pontus Lindberg

Regionråd (M) I Opposition, Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, Regionala Utvecklingsstrategin, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 33 – 10 till 16 augusti

11 augusti – Kanslimöte (M) (Kristianstad)

13 augusti – Presidieberedning RUN, Kunskapsseminarium om biogas (Malmö)

14 augusti – Mötesplats Skåne

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Viktig samhällsinformation !

  

Publicerat i Alliansen | Märkt | Lämna en kommentar

Frihetsdagen 4 juli

För 239 år sedan i år, den 4 juli 1776, antog representanter för 13 engelska kolonier i Nordamerika en förklaring om varför självständighet från engelsk överhöghet var nödvändig, och skapade därmed i praktiken dagens USA. 

De åberopade alla människors nedärvda, naturliga rättigheter, och en viktig grund var rätten att köpa och sälja över gränserna, vilket hotats av moderlandets monopolanspråk och höga skatter. Själva startpunkten på självständighetskampen låg två och ett halvt år bakåt i tiden. Det var den så kallade tebjudningen i Boston där en liten grupp kastade lådor med te från tre brittiska handelsfartyg i vattnet. Allt i protest mot den hårda skatten på te.

Jag besökte i förra veckan hamnen i Boston och såg den berömda platsen. Det är då naturligt att låta tanken gå bakåt i tiden och se de framsteg som gjorts, men ändå se att arbetet ännu inte är fullbordat.

Under de drygt tvåhundra åren har idén om individens okränkbara rättigheter segrat på så vis att få talar emot dem, även om rättigheterna i sig allt som oftast kränks. Fortfarande finns rörelser som IS som förnekar mänskliga rättigheter men de flesta av världens skurkar vet faktiskt att de gör fel.

Intimt förknippat med de mänskliga rättigheterna är den fria ekonomin och frihandlen, som tjänat oss så väl och ökat vår välfärd och vårt välstånd.

 Just pågår de så kallade TTIP-förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan USA och EU/ESS – två av världens starkaste ekonomier skulle öppnas för ömsesidig handel och slippa hinder i form av onödiga regler och höga tullar och skatter.

Men behöver bara ha köpt en bok från USA för att ha sett hur moms, tull och avgifter lätt fördubblar priset för att inse hur vi alla skulle gynnas av frihandeln.

 Frihandels och investeringsavtalet TTIP beräknas ge mycket stora vinster, både ekonomiskt och i antal nyskapade jobb. Inte minst ett land som Sverige, med vårt stora exportberoende, gynnas av bättre villkor för handeln. 50 procent av det vi lever på kommer av exportintäkter.

Hälften av all sjukvård, hälften av alla lärarlöner, hälften av våra semesterresor betalas av att det finns möjlighet för svenska företag att verka på den internationella marknaden med rimliga villkor – och säkerhet för att inte investeringar beslagtas genom politiska beslut.

Handeln med USA är redan utvecklad, båda områdena har höga säkerhets- och miljökrav, om än inte exakt lika höga. Men internationell handel har alltför mycket varit något för storföretag. Med avtal TTIP kommer svenska små och medelstora företag att kunna ge sig ut i världen utan att ta för stora risker.

Den svenska historien av bred enighet om frihandelns fördelar har sina historiska skäl. Det är bara att hoppas att den enigheten består och att Sverige bidrar till att lotsa avtalet genom EU:s beslutskvarnar.

Under mitt besök i USA fick president Obama stöd av en blocköverskridande majoritet i senaten för en enklare behandling av TTIP – så kallad snabbfil. Låt oss också ge en sådan snabbfil.

Publicerat i EU, Europa, frihandel, frihet, handel | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 25 – 15 till 21 juni

15 juni – Möte med Stambanan.com (Kristianstad)

16 juni – Samråd mellan kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden, regionfullmäktige (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Bryt rivaliteten mellan kommuner och regioner

(Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 15 juni 2015)

Människors arbetspendling över kommungränser visar på ett tydligt behov av regional samordning av infrastruktur- och bostadsförsörjningsplaneringen. Den insikten finns sedan länge hos oss som arbetar med dessa frågor i kommuner och regioner. Nu presenterar Bostadsplaneringskommittén sin slutrapport med skarpa förslag som pekar i samma riktning. Regeringen har all anledning att agera på kommitténs förslag här och nu.

Bostadsplaneringkommittén tillsattes hösten 2013, med uppdraget att föreslå förändringar i de regelverk som styr den planering som ska tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.

Det är ett både viktigt och brådskande uppdrag. Dagens kommunala planering för bostadsförsörjning får inte leva sitt eget liv, frikopplat från övriga kommunala strategier, utan regional samordning och dessutom med begränsad samordning med bostadsmarknadens aktörer. Behovet av en regional dimension i den fysiska planeringen ökar i takt med att kommungränserna har allt mindre betydelse för människors rörelsemönster. Arbetspendlingen över kommungränserna i Skåne har ökat med 60 procent de senaste 20 åren. I Stockholms län arbetar varannan sysselsatt i en annan kommun än hemkommunen.

Den som bor i Malmö eller Stockholm kan lätt få intrycket att det råder bostadsbrist i hela landet, men det är inte hela sanningen. Det finns platser där lägenheter står outhyrda i en sådan omfattning att bostadshus får rivas. De geografiska avstånden mellan brist- och överskottsområden behöver inte vara särskilt långa; om sådana områden kan länkas samman med vägar, järnvägar och kollektivtrafik kan det vara en oöverträffat effektiv lösning, såväl socialt som samhällsekonomiskt.

När Region Skåne initierade Strukturbild för Skåne år 2005 skedde det utifrån behovet av en utvecklad dialog kring samhällsplanering på regional nivå med målet att stärka attraktivitet och konkurrenskraft. Det har varit helt avgörande under åren att skapa en gemensam bild av hur regionen faktiskt ser ut, vilka rörelser i befolkning och arbetsmarknad som sker samt öka allas kunskap i de frågorna. Konkret går arbetet ut på att skapa hållbara fysiska strukturer genom en gemensam syn på bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur.

Inom Strukturbild för Skåne har vi – Region Skåne och Skånes 33 kommuner – testat och utmanat oss själva kring den fysiska planeringens regionala dimension. Detta har resulterat i att vi sedan drygt ett år tillbaka har gemensamma strategier för att skapa hållbara fysiska strukturer i Skåne. Resultatet kallar vi Strategier för Det flerkärniga Skåne. De gemensamma strategierna kopplar samman den kommunala översiktsplaneringen med det regionala utvecklingsarbetet. Utgångspunkten är ett gediget kunskapsmaterial i form av ett tjugotal rapporter, 500 kartor och det samarbete som utvecklats med kommunerna. Vi värnar det kommunala planmonopolet men alla inser att det kan inte leva isolerat utan en tydlig regional dimension.

Sverige är unikt som inte har en samlad regional planering för infrastruktur, trafikförsörjning och regional utveckling. Utan att på något vis säga att Skåne är helt i mål, så vågar vi påstå att vi har kommit en god bit på väg och identifierat många av de verktyg som behövs. Strukturbild för Skåne har nominerats till Sveriges arkitekters planpris. OECD har lyft fram modellen som ett föredöme för att bryta rivalitet mellan kommuner, uppmuntra samverkan och frigöra regionala synergier.

I Skåne har vårt nu tioåriga arbete visat att det går, om man vill. Behovet av en moderniserad syn på den regionala nivåns betydelse och roll måste ske. Bostadsplaneringkommitténs förslag är viktiga steg i rätt riktning och vi uppmanar regeringen att agera på dessa förslag och inte gömma den i byrålådan som tidigare regionala utredningar! Sverige har inte längre råd att utmärka sig som dåliga på att koordinera bostadsförsörjning med infrastruktur och annan samhällsplanering.

I Skåne har vi gått vår egen väg. Vi vill, med vår erfarenhet, uppmuntra andra regioner att intensifiera arbetet med att skapa en effektivare och mer samordnad samhällsplanering. Hela Sverige och vår globala konkurrenskraft vinner på att bostadsförsörjning, infrastruktur, trafikförsörjning och regional utveckling hanteras som delar av en oskiljaktig helhet.

I dag måndag presenterar Bostadsplaneringskommittén sin slutrapport. I den står det tydligt att dagens samhällsutmaningar kräver en utvecklad samverkan mellan regional och kommunal nivå. Låt den regionala nivån få spela en väsentlig roll för att skapa ett konkurrenskraftigt Sverige. I Skåne har vi testat detta arbetssätt i över tio års tid. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter!
Mätta Ivarsson, ordförande (MP) Regionala utvecklingsnämnden 2015- Region Skåne

Pontus Lindberg, ordförande (M) Regionala tillväxtnämnden 2011-2014 Region Skåne

Pia Kinhult, ordförande (M) Regionala tillväxtnämnden 2007-2010 Region Skåne

Christine Axelsson, ordförande (S) Regionala utvecklingsnämnden 2003-2006 Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, Strukturbild för Skåne | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 24 – 8 till 14 juni

  • 8 juni – Möte om Pågatåg Nordost (Hässleholm), kommundialog om Strukturbild för Skåne (Kristianstad)
  • 9 juni – Alliansmöte, regionstyrelsens arbetsutskott, avstämning Sverigeförhandlingen (Sverigeförhandlingen)
  • 10 juni – Styrkommittémöte Interreg ÖKS (Köpenhamn)
  • 12 juni – Möte med tillväxtregionerna (Stockholm)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 23 – 1 till 7 juni

1 juni – Möte om Sverigeförhandlingen, styrgruppsmöte Hässleholm/Kristianstad inom ”Den attraktiva regionen”, intervju, samtal om Strukturbild för Skåne i 2 omgångar (Malmö)

2 juni – Medarbetarsamtal, gruppstyrelse och gruppmöte med RF-gruppen (Malmö)

3 juni – Skåne Innovation Week (Malmö)

4 juni – Skandinaviska Arenan (Köpenhamn)

5 juni – Politisk styrgrupp SPIS (Lund), styrgruppsmöte Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar