Vecka 17 – 21 till 27 april

22 april – Regionledning, styrgruppsmöte Kristianstad/Hässleholm (Kristianstad)

23 april – Öresundskommittén (Malmö), Spårvagnar i Skåne (Lund)

24 april – Attraktionskraft Skåne (Kristianstad), förbundsstyrelse för moderaterna i Skåne (Malmö)

25 april – Regionala Tillväxtnämnden sammanträder (Jordberga utanför Trelleborg)

26 april – Valkickoff 2014 (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 16 – 14 till 20 april

14 april – Regionstyrelse , besök från Podkarpacie (region i sydöstra Polen) (Kristianstad)

15 april – Regionledning, presidieberedning RTN, möte med ideburna sektorn i Skåne (Kristianstad)

16 april – Möte med kompetenssamverkan Skåne (Lund)

Glad påsk!

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Fempunktsprogram för jobben!

20140412-141844.jpg

Bild | Posted on by | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vi satsar på Skåne

Publicerad i KvP 8 april 2014

För människor i hela landet innebär förbättrade kommunikationer att det blir lättare att pendla till och från arbetet samt att möjligheterna att välja bostadsort ökar. Skåne är inget undantag, tvärtom. Att trafiken flyter både i och genom Skåne är viktigt för hela Sverige och Norden.

Efterfrågan på transporter för såväl arbetspendling som godstransporter är stor i Skåne. Regeringen avsätter därför ytterligare drygt en miljard kronor till infrastrukturen i Skåne utöver Trafikverkets förslag. Med kommunal och regional samfinansiering möjliggörs ytterligare satsningar på 2,1 miljarder kronor. De tillkommande resurserna ska ge förbättringar för arbetspendling. Beslutet innebär att totalt 13,7 miljarder kronor investeras i Skånes infrastruktur under perioden 2014-2025.

Bland de åtgärder som nu möjliggörs finns motorvägsutbyggnad på väg E22 och delar av väg E65 samt nya och förbättrade trafikplatser på E22 och E6 i Lund och Malmö. Regeringens satsning möjliggör ombyggnad av delsträckan E22 Fjälkinge-Gualöv till motorväg. Stora insatser görs under planperioden för att utveckla järnvägen i Skåne genom bland annat utbyggnad av Södra stambanan till fyra spår Malmö-Lund och med två nya förbigångsspår Lund-Hässleholm. Utbyggnad till dubbelspår Ängelholm-Maria innebär att Västkustbanan får dubbelspår hela vägen mellan Lund och Göteborg, med undantag för en kort sträcka genom Helsingborgs centrala delar. Delen Helsingborg C-Maria innehåller komplexa miljöaspekter och tekniska frågor som bör utredas vidare av Trafikverket.

Flera av åtgärderna ökar kapaciteten på järnvägen i Skåne, bland annat på sträckorna Malmö-Ystad, Malmö-Trelleborg, Hässleholm-Kristianstad och Åstorp-Hässleholm. Bulleråtgärder genomförs för att möjliggöra ny persontågstrafik i en ringlinje runt Malmö. Helt ny persontågstrafik möjliggörs även mellan Malmö och Åstorp med nya stationer i Lomma, Furulund, Svalöv, Kågeröd och Billesholm genom utbyggnad av bland annat mötesspår och trimningsåtgärder. Satsningen bidrar även till utveckling av kollektivtrafiken på väg genom en satsning på ett nytt koncept med regionala superbussar i nio stråk i Skåne. Statens medel ska användas för medfinansiering av infrastrukturåtgärder i form av busskörfält och anpassningar av korsningar på det nationella vägnätet.

Alliansregeringens satsning på infrastrukturen innebär att 522 miljarder kronor satsas under perioden 2014-2025, därtill kommer ytterligare resurser som möjliggörs genom intäkter från trängselskatter, avgifter och bidrag. Det är en historisk satsning på svensk infrastruktur och en kraftig ambitionshöjning jämfört med vad tidigare regeringar har satsat.

Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Infrastrukturminister

Pontus Lindberg (M)
Regionråd, Region Skåne

Publicerat i infrastruktur, Kollektivtrafik, Södra stambanan, Skånepaketet, Superbussar/BRT, Tillväxt | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Fler företag ger tillväxt!

20140407-095045.jpg

Bild | Posted on by | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 15 – 7 till 13 april

7 april – Integration för tillväxt (Eslöv), möte med femklövern i regionala tillväxtnämnden (Malmö)

8 april – Regionledning (Malmö)

9 april – Parlamentariker från Skottland på besök (Malmö)

10 april – Konferens om besöksnäringen (Malmö)

11 april – Intervju om tillväxtarbetet (Kristianstad)

12 april – Kretsårsmöte för moderaterna i Kristianstad

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

ESS får stort stöd

Pressmeddelande • 2014-04-02 08:55 CEST

Regeringens beslut om strukturfondsprogrammen inom EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014-2020 rymmer goda nyheter för Skåne. Utöver de nuvarande åtta regionalfondsprogrammen och deras särskilda fokus på grön energi, innovation och entreprenörskap har regeringen valt att för den kommande perioden satsa på ett för hela riket. I detta nionde, nationella program finns avsatt 23 138 616 euro för att ”stödja uppbyggnaden av forskningsinfrastrukturen European Spallation Source (ESS)”.

– 23 miljoner euro är 85 procent av vad som har avsatts för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation inom insatsområde ett och motsvarar 17 procent av den totala budgeten för det nationella programmet, konstaterar regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M). Med detta har regeringen verkligen visat hur viktigt man tycker att ESS är.

– Nu torde varje tvivel från Stockholm vara undanröjt och finansieringsdiskussionen kunna avslutas skyndsamt, säger regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. Tillgången till starka forskningsmiljöer och forskningsinfrastrukturer som ESS är av stor vikt för att öka Sveriges attraktionskraft och bidra till smart, hållbar tillväxt.

När ESS står färdigt blir det världens mest kraftfulla neutronkälla och 30 gånger så kraftfull som dagens ledande anläggningar, vilket kommer att möjliggöra för forskare från hela Europa och även tredje land att utveckla projekt inom många olika områden som livsvetenskap, energi, miljöteknik och fysik. ESS finns sedan länge på den så kallade ESFRI-listan som redovisar vilka forskningsinfrastrukturer som är mest angelägna att bygga i Europa. ESS innebär smart specialisering. Dess färdigställande lär bidra till en dynamisk näringslivsutveckling på såväl regional som nationell nivå.

Regeringens beslut om strukturfondsprogrammen 2014-2020 ska granskas av EU-kommissionen. Beslut om den slutliga inriktningen tas till hösten.

Mer information och kommentarer:
Pia Kinhult (M)
Regionråd och regionstyrelsens ordförande
Nås via pressekreterare Johan Folin, tel: 0721-99 83 85

Pontus Lindberg (M)
Ordförande, Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0768-89 01 16

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne

Publicerat i ESS, EU, Strukturfondpartnerskapet Skåne-Blekinge, Tillväxt | Lämna en kommentar

Ingen ursäkt för självmål!

Publicerad i Ystad Allehanda 31 mars 2014

En av våra stora svenska idrottshjältar sa en gång: ”Vinnaren har en plan, förloraren en ursäkt.” Så måste också vi politiker tänka. Det får inte bara bli planer, det måste bli mål gjorda också. När det gäller miljön och klimatfrågan är det definitivt hög tid. Den rapport som Region Skåne i dag lanserar på Biograf Scala i Ystad, ”Planera Klimatsmart” från Strukturbild för Skåne, får inte bara bli ett programblad avsett för åskådarläktarens publik.

Skåne är attraktivt. Varje dag flyttar människor hit från övriga delar av landet. Varje år blir vi 10 000 fler. Det innebär nästan fyra nya Ystad på tio år. Detta inebär en utmaning och möjlighet på samma gång. En växande befolkning med fler arbetsplatser, fler bostäder och ett ökat resande en stor miljöutmaning. Ibland framhålls det till och med som ett hot mot den förstklassiga skånska åkermarken, som är bland Europas bästa. Vi är dock fast övertygade om att fler skåningar kan ge mindre, inte mer klimatbelastning. En av lösningarna heter ”förtätning”.

Tidigare undersökningar visar att det finns gott om plats att bygga närheten av tågstationer och busshållplatser, på det sättet gör vi kollektivtafiken tillgängligare för fler och vi sparar på den goda åkerjorden för framtida generationer. Vi har goda exempel från Ystad, Hässleholm och Åstorp om hur detta kan gå till. Det bygger på tre principer:

- Lokalisering: stationen skall stå mitt i byn och vara en naturlig del av ett levande centrum. Med ett centrum som innehåller både arbete och fritid blir det liv och rörelse. Levande miljöer upplevs som säkrare och stimulerar till gång, cykling och kollektivtrafikresande. Det ger mer mänsklig kontakt.

- Struktur: i industrisamhället var det naturligt att skilja mellan arbete och fritid. Det var industriområden och miljonprogram. I kunskapssamhället är det naturligare att blanda olika verksamheter. Med urbaniseringen och Skånes flerkärniga struktur blir utvecklingen hållbar på riktigt.

- Hållbart resande: långsiktigheten är avgörande. Restiden spelar en viktig roll, men det handlar också om tillänglighet. Är det lätt att åka kollektivt ökar viljan att välja en transportlösning som är bra för klimatet.

Att bygga vidare på det unikt skånska med många livskraftiga städer och orter är inget som kommer att ske av sig själv. Den kunskap som finns samlad hos kommuner, region och länsstyrelse måste få tillåtas att samverka, annars spelar vi lätt bollen i eget mål.

Pontus Lindberg (M)
regionråd
ordförande för regionala tillväxtnämnden

Anders Åkesson (MP)
regionråd
ordförande i Klimatsamverkan Skåne

Publicerat i infrastruktur, Kollektivtrafik, miljö, Strukturbild för Skåne, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 14 – 31 mars till 6 april

31 mars – Ordförandeberedning RTN (Kristianstad-Malmö videokonferens), Lansering ”Planera klimatsmart” (Ystad)

1 april – Regionledning (Trelleborg), Styrelsemöte C4pf (Kristianstad)

2 april – Träff om superbusar mm (Kristianstad)

3 april – Business Arena (Malmö)

4-5 april – Sverigemötet (Göteborg)

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Nytt om Skånepaketet Nr 5-3015 – Skånsk samsyn är vägen framåt

Publicerat den 28 mars 2014

I skrivande stund är det en fråga om dagar, inte veckor, tills regeringen tar beslut om åtgärdsplanen för Sveriges infrastruktur 2014-2025. Det markerar slutpunkten på ett omfattande arbete med att analysera och planera vårt transportsystem så att det motsvarar dagens och morgondagens behov.

Även om processen har varit bra så finns det en del att önska: Det internationella perspektivet och kopplingarna mellan Sverige och vår omvärld måste få större tyngd i framtida planer. Vi behöver mer resurser till de regionala planerna, då merparten av allt transportarbete som sker är regionalt.

För Skånes del har arbetet med att skapa samsyn kring regionens behov varit särskilt viktigt. När vi inledde arbetet var omvärldens bild att vi var splittrade och saknade förmåga att prioritera. Därför var den hårt prioriterade lista över Skånes behov som presenterades i juni 2013 ett budskap i sig.

Nu råder ingen tvekan om vår position. Vi har ökat kunskapen om vilka flaskhalsar som råder i transportsystemet i Skåne, och hur det påverkar hela landet. Vi har lyft fram de stora stråkens betydelse – Västkustbanan, Södra stambanan, E22 och E6 – för att Sveriges transportsystem ska fungera. Och fallerar de, så faller även utbyggnaden av kollektivtrafik som ger tillväxt, jobb och möjligheter till ökat bostadsbyggande i hela Skåne.

Med remissvar, rapporter, seminarier för media och riksdagsledamöter, uppvaktningar och möten har vi tydliggjort vilka investeringar Skåne behöver. Nu är det upp till regeringen som ska fördela stora investeringar i hela landet . Och även om jag inte har facit i hand, så vet jag att alla våra önskemål inte kommer att kunna tillgodoses denna gång. Det innebär inte att arbetet är ogjort.

Det råder stor enighet om Skånes behov, vi har flyttat fram positionerna och vi har medverkat till att fler makthavare i Stockholm har kännedom om vilka utmaningar vi står inför. Vi kommer att kunna pricka av ett antal punkter på vår behovslista nu, men för återstoden gäller att vi nu arbetar vidare för att skapa förutsättningar för jobb, tillväxt och hållbar utveckling i hela Skåne.

Insatser för Skånepaketet 2013-2014

Skånepaketet lanserades den 3 juni på Malmös centralstation med en pressträff som visade stort intresse från media och medborgare.

Samarbetet kring Skånepaketet byggde på ett positionspapper som antogs under 2012 där de rådde en enighet och samsyn från de båda politiska blocken.

Under september tog vi fram argumentationshandledning, grafisk profil och texter för annonsering, broschyr samt inledde arbetet med att analysera andra remissinstanser.

Remissen antogs med bred politisk enighet i Region Skåne och skickades in början på oktober.

Under Moderaternas stämma i Norrköping den 17-20 oktober, fanns Region Skåne på plats för att informera ministrar, statssekreterare och riksdagsledamöter om Skånepaketet.

Den 4 november fanns infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på plats i Skåne för att samtala om den nationella planen och Skånepaketet. Mikael Stamming från Region Skåne och Henrik Dagnäs från Skånetrafiken höll en presentation om det bristande underhållet och investeringar i gods- och kollektivtrafik.

En konsekvensanalys av uteblivna satsningar på Södra Stambanan presenterades på ett välbesökt pressmöte den 11 november. Inbjudna var, utöver pressen, Skånebänken i riksdagen och näringslivsföreträdare från Skåne.

Årets julklapp – ett Skånepaket – skickades till partiledarna i regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Julklappen innehöll ett Brio-tågset med en borttagen rälsbit att illustrera hur järnvägen i Skåne behöver fler investeringar.

Året startade med en pressträff tillsammans med Skånebänken och representanter från Maskinentreprenörerna, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och Företagarna. Nyheten var en rapport som Tyréns tog fram där det står klart att de utpekade infrastruktur- och kollektivsatsningarna i Skånepaketet berör 130 000 planerade bostäder i 25 skånska kommuner.

När infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) öppnade Transportforum i Linköping den 8 januari, presenterade hon en satsning på stambanan från Malmö till Stockholm. Trafikverket presenterade rapporten några veckor senare, där det fanns tydliga analyser som visade vilka akuta åtgärder som behövs i Skåne, med tidplanen är för långsam.

Den 5 mars befann sig Region Skåne i riksdagen för en lunchträff om Skånepaketet. Inbjudna var ledamöter från näringsutskottet, trafikutskottet och Skånebänken – totalt kom 18 ledamöter. Samma dag släpptes en minirapport som visade att hälften av alla förseningar inom
kollektivtrafiken i Skåne, beror på fel kopplade till infrastrukturen.

Utöver dessa insatser har vi skickat ut löpande nyhetsbrev till intressenter och aktörer i Skåne, skrivit och medverkat i debattartiklar i regional media och periodvis haft intensiv annonsering i regionala och nationella tidningar.

Några exempel på möten som har skett under hösten:

Möte med Näringsdepartementet den 28 oktober

Möte med Trafikverket och Gunnar Malm den 21 november

Ministerbesök i Skåne: Peter Norman 24/10, Lena Ek i Köpenhamn 24/10, Jan Björklund 24/10, Tobias Billström 31/1, Annie Lööf, Stefan Attefall 5/2 i Malmö.

Ha en bra vecka

Vänligen
Pontus Lindberg
ordförande regionala tillväxtnämnden

Publicerat i infrastruktur, Kollektivtrafik, Södra stambanan, Skånepaketet, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar